Öhlin Holding makes a recommended cash offer to the shareholders in myFC. Read more »
Öhlin Holding lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i myFC. Läs mer »
We power electric applications from 1W to 3kW rated power with our hydrogen based micro PEM fuel cell technology.
Vi driver elektriska applikationer från 1 W till 3 kW med vår vätgasbaserade mikro PEM bränslecellsteknologi
Using mobile phone in forest
Using
Markets
Intralogistics

We customize power solutions for AMRs, AGVs and warehouse trucks in small and challenging spaces with our hydrogen based micro PEM fuel cell technology.

Soft mobility

We customize power solutions for smaller electrical vehicles within the soft mobility segment with our hydrogen based micro PEM fuel cell technology.

Marknader
Intralogistics

Med vår vätgasbaserade mikro PEM bränslecellsteknologi kan vi skräddarsy kraftpaket för AMR:er, AGV:er och lagertruckar i små och utmanande utrymmen.

Soft mobility

Med vår vätgasbaserade mikro PEM bränslecellsteknologi kan vi skräddarsy kraftpaket för mindre elfordon inom soft mobility segmentet.

About us
myFC is a Swedish innovation company focusing on green and sustainable technology.The company was founded in 2005 as a spin-off from fuel cell research at KTH, the Royal Institute of Technology in Stockholm. We are a technology solution provider that offers thin, modular, and scalable PEM fuel cells that are easy to adapt to electrical applications, focusing on a power range from 1 W to 3kW rated power.
myFC is a world leader in micro fuel cell technology, where its own, patented fuel cells provide the highest possible energy density per volume and area. The hybrid solution we have developed combines accumulators, such as batteries, with hydrogen-based micro fuel cells and provides a maximum operating time without any emissions other than pure water.
myFC has an extensive global patent portfolio developed over 20 years of research. Since 2005, all rights are fully owned by myFC AB. The company owns over 24 patent families that include a total of over 100 granted and pending patents in relevant countries and regions.
Om oss
myFC är ett svenskt innovationsföretag med inriktning på grön och hållbar teknologi. Verksamheten grundades 2005 som en spin-off från bränslecellsforskningen vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Vi är en teknikleverantör som erbjuder tunna, modulära och skalbara PEM bränsleceller som är lätta att anpassa till elektriska applikationer, med inriktning på ett effektspann från 1 W till 3kW. 
myFC är världsledande inom mikrobränslecellsteknologi, där de egna, patenterade bränsleceller ger högsta möjliga energitäthet per volym och yta. Den hybridlösning vi har utvecklat kombinerar ackumulatorer, exempelvis batterier, med vätgasbaserade mikrobränsleceller och ger en maximerad driftstid utan några andra utsläpp än rent vatten.
myFC har en omfattande global patentportfölj utvecklad under 20 års forskning. Sedan 2005 ägs alla rättigheter fullt ut av myFC AB. Företaget äger över 24 patentfamiljer som inkluderar totalt över 100 beviljade och ansökta patent i relevanta länder och regioner.
We do proof of concepts

We provide services in the concept evaluation stage, delivering fuel cell systems that fulfill our customers specific requirements and needs. We support our customers throughout the feasibility studies, business development stage and commercialization stages.

Vi gör proof of concepts

Vi tillhandahåller tjänster i konceptutvärdering genom att leverera bränslecellssystem som uppfyller våra kunders specifika krav och behov. Vi stöder våra kunder under hela förstudien, affärsutvecklingsstadiet och kommersialiseringsstadiet.

We are a technology solution provider

In close cooperation with our customers, we optimize the solution to comply with regulations and requirements. We adapt the fuel cell system to the product, utilizing the full advantage of our Freedom-in-Design™.

Vi är en teknikleverantör

Vi jobbar nära våra kunder för att säkerställa att lösningen följer de uppsatta kraven och specifikationerna. Vi anpassar vårt bränslecellssystem till kundens produkt för att utnyttja fördelarna med vår Freedom-in-Design™.

We validate, implement, and supply our fuel cell system

As a technology solution provider, we support our customers in their implementation phase by testing, licensing, and proofing and we are a committed supplier of a sustainable power solution.

Vi validerar, implementerar och levererar vårt bränslecellssystem

Som teknikleverantör stöder vi våra kunder i deras implementeringsfas genom testning, licensiering och säkerställning. Vi är en dedikerad leverantör av hållbara energilösningar.

Getting in touch

Ta kontakt

For marketing and press related inquiries
Michael Perselius
Marketing Manager
För marknad och pressfrågor
Michael Perselius
Marknadschef
For business development related inquiries
Alexander Blomqvist
Head of Sales
För affärsrelaterade frågor
Alexander Blomqvist
Försäljningschef