We customize power solutions for AMRs, AGVs and warehouse trucks in small and challenging spaces with our hydrogen based micro PEM fuel cell technology
Med vår vätgasbaserade mikro PEM bränslecellsteknologi kan vi skräddarsy kraftpaket för AMR:er, AGV:er och lagertruckar i små och utmanande utrymmen
Intralogistics at a glimpse
Intralogistics is a segment that has seen a rapid development in recent years. The ongoing industrial automation has created completely new opportunities, with warehouses that have less and less need for human presence. The industry is growing, and it is in the middle of a strong development phase with a focus on automation with the goal of streamlining both flows and handling time as well as costs.
A modern warehouse for typical e-commerce goods such as clothing, consumer electronics, medicine and more is running around the clock, every day of the year. In online commerce, the speed of handling has accelerated and today a very fast turnover from order to delivery to the customer is required. Automated warehouses with automated trucks and robots are something of a prerequisite for being able to meet the customer's expectations of fast deliveries and at the same time keeping costs down.
The challenge is real
Intralogistics is something of a cornerstone for major market changes. But a large part of the automatic handling in warehouses that are running around the clock – where machines do most of the work – is done by different types of connected and programmed warehouse robots, such as Automated Guided Vehicles (AGVs) and Autonomous Mobile Robots (AMRs). The self-driving trucks are powered by batteries, which means that they stand still and charge about ten percent of the hours of the day. Therefore, a surplus of trucks of about ten percent is needed for the handling to be able to continue uninterrupted. An excess of space is also required to accommodate both the extra number of trucks and the stations required to recharge them.
Our solution
The fast-growing industry, intralogistics, is one of our prioritized segments including applications such as large warehouses with electrified warehouse robots (AMR and AGV) and small trucks. Instead of large, prismatic, and stacked fuel cells, intralogistics requires small and flexible solutions, which is something we can offer.
Intralogistik – ett område som förändras
Ett segment som har sett en snabb utveckling de senaste åren är intralogistik. Den pågående industriella automatiseringen har skapat helt nya möjligheter, med lager som har allt mindre behov av mänsklig närvaro. Branschen växer, och är mitt uppe i en stark utvecklingsfas med fokus på automation. Målet är att effektivisera såväl flöden och hanteringstid som kostnader. Ett modernt lager för typiska e-handelsvaror som kläder, hemelektronik, medicin med mera är i gång dygnet runt, alla dagar på året.
Inom näthandel har hastigheten för att hantera varor och gods accelererat och idag krävs en mycket snabb omsättning från beställning till leverans till kund. Automatiserade lager med självgående truckar och robotar är en förutsättning för att kunna möta kundernas förväntningar på snabba leveranser och samtidigt hålla nere kostnaderna.
En krävande utmaning
Intralogistik är något av en grundval för de stora marknadsförändringar som pågår just nu. En stor del av den automatiska lagerhanteringen som är igång dygnet runt, och där maskiner utför det mesta av jobbet, görs av olika typer av uppkopplade och programmerade lagerrobotar, som Automated Guided Vehicles (AGV) och Autonomous Mobile Robots (AMR). De självkörande enheterna drivs av batterier, vilket innebär att de står still och laddar cirka tio procent av dygnets timmar. Därför behövs också ett överskott av robotar på cirka tio procent för att hanteringen ska kunna fortsätta utan avbrott. Det krävs dessutom ett överskott av utrymmen för att rymma både det extra antalet lagerrobotar och de stationer som krävs för att ladda dem.
Vår lösning
Den snabbt växande intralogistikbranschen är ett av myFC:s prioriterade segment. Applikationer som stora lager med elektrifierade lagerrobotar (AMR och AGV) och mindre truckar är i fokus. Istället för stora, prismatiska och staplade bränsleceller kräver intralogistik små och flexibla lösningar, vilket är något vi kan erbjuda.
We have developed a technology that combines our hydrogen fueled micro fuel cell, LAMINA™, and a small accumulator (e.g Li-ion batteries) to a power module that powers small industrial trucks.
By integrating our hydrogen fuel cell energy module into AMR’s, AGV’s and warehouse trucks we can streamline the fleets of supply chains and warehouses substantially, making it more efficient.
Our fuel cell technology enables
 • up to 25% reduced fleet size due to ultra-short charge time
 • up to 20% lower TCO due to decreased initial investment
 • a significant improved environmental footprint
 • operation within -30°C to 45°C
myFC har utvecklat en teknik som kombinerar vår vätgasdrivna mikrobränslecell, LAMINA™, med en liten ackumulator (t.ex. Li-ion-batterier) till en kraftmodul som driver små industriella lagerrobotar.
Genom att integrera vår vätgasdrivna bränslecellsmodul i AMR:er, AGV:er och truckar kan vi effektivisera flottor, leveranskedjor och lager avsevärt.
Vår bränslecellsteknik möjliggör
 • upp till 25% reducerad flottstorlek på grund av extremt kort påfyllningstid
 • upp till 20% lägre TCO (Total Cost of Ownership) på grund av minskad initial investering
 • en väsentligt minskad miljöpåverkan
 • drift inom -30°C till 45°C.
We offer a modular and scalable design creating a power module based on serial as well as parallel connection of our LAMINA™ fuel cell assemblies
Vi erbjuder en modulär och skalbar design som formar en kraftmodul baserad på seriell och parallell anslutning av våra LAMINA™ bränslecellsenheter
Voltage range
Accommodated per design based on number of myFC modules used.
Power range
Designed per dimensioning drive cycle enabling both nominal and peak power required. Targeted at up to 1kW average power sustaining high peak powers.
Energy capacity
For intralogistics solution myFC deploy pressurized hydrogen storage allowing for same or better volumetric energy density compared to Li-ion batteries.
Fueling (compared to battery charging)
Less than a minute in for example an AMR application.
Lifetime
Fuel cells are measured with very low performance degradation over more than 10.000h but will be subject to the use cycle and ultimately testing.
Vibration
Fuel cell designed, developed and tested to withstand vibration.
Spänningsområde
Anpassas efter designen baserat på antalet använda myFC-moduler.
Effektområde
Konstrueras per dimensionerande körcykel och möjliggör både nominell och toppeffekt. Inriktad på upp till 1 kW medeleffekt vilket ger höga toppeffekter.
Energikapacitet
Till intralogistiklösningar använder myFC trycksatt vätgaslagring som möjliggör samma eller bättre volymetrisk energitäthet jämfört med Li-ion-batterier.
Bränslepåfyllning (jämfört med batteriladdning)
Mindre än en minut i till exempel en AMR-applikation.
Livstid
Vid mätningar av användningscykler på över 10 000 timmar visar bränsleceller mycket låga prestandaförsämringar. Men mätningar för aktuella cykler och slutlig testning görs kontinuerligt.
Vibration
Bränslecellerna är designade, utvecklade och testade för att motstå vibrationer.
Operational temperature range:
 • +5°C to +45°C - managed via conventional air based cooling system. 
 • -30°C to +5°C - require system start, stop and refilling in above +5°C ambient temperature environment. Low temperature version of the system with heating management capability required.
AMR example
10s1p configuration of parallel LAMINA ™ Strip FCA and 3V rated supercapacitor combination
Voltage range
20–29V (nom 24V)
Power range
115W nominal, max continuous 135W, Peak power 1000W
Energy capacity
1.1L bottle for hydrogen @ 300 bar yields approximately 400Wh
Fueling
< 1 min from empty to full bottle
Drifttemperaturområde:
 • +5°C till +45°C – hanteras via konventionellt luftbaserat kylsystem.
 • -30°C till +5°C – kräver systemstart, stopp och påfyllning i en omgivningstemperatur över +5°C. En lågtemperatur-version av systemet krävs, med kapacitet för värmehantering.
AMR exempel
10s1p konfiguration av parallell LAMINA ™ Strip FCA och 3 V-klassad superkondensator-kombination
Spänningsområde
20–29 V (nom 24 V)
Effektområde
115 W nominellt, max kontinuerligt 135 W, toppeffekt 1000 W
Energikapacitet
1,1 L flaska för vätgas @ 300 bar ger cirka 400 Wh
Tankning
< 1 min från tom till full flaska
Getting in touch

Ta kontakt

For marketing and press related inquiries
Michael Perselius
Marketing Manager
För marknad och pressfrågor
Michael Perselius
Marknadschef
For business development related inquiries
Alexander Blomqvist
Head of Sales
För affärsrelaterade frågor
Alexander Blomqvist
Försäljningschef