Articles of Association

Bolagsordning

Eng

Articles of Association adopted at the Annual GeneralMeeting on May 28, 2020

§ 1

The name of the company is myFC Holding AB (publ).


§ 2

The Board of Directors shall have its seat in the municipality of Stockholm.


§ 3

The company shall, directly or indirectly, conduct the development, manufacture and sales of micro fuel systems as well as other related activities.


§ 4

The share capital shall amount to a minimum of3,508,772 and a maximum of SEK 14,035,088.


§ 5

The number of shares shall be at least 60,000,000 anda maximum of 240,000,000. All shares are of the same type.


§ 6

The Board shall consist of a minimum of 3 and a maximum of 8 members without deputies.


§ 7

The company must have one to two auditors with or without deputies or a registered accounting firm.


§ 8

Notice of Annual General Meeting shall be made through advertising in Post- och Inrikes Tidningar and on the company's website, and information that notice has been given should be advertised in Svenska Dagbladet.

Notice of Annual General Meetings and ExtraordinaryGeneral Meetings where the issue of amendment of the Articles of Association is to be dealt with must be issued no earlier than six weeks and no later than four weeks before the Annual General Meeting. Notice of other ExtraordinaryGeneral Meetings shall be issued no earlier than six weeks and no later than two weeks before the General Meeting.

In order to participate in the Annual General Meeting, shareholders shall notify the company of their and any assistants’ participation by the date stated in the notice of the meeting.

Shareholders may bring one or two assistants to theAnnual General Meeting, provided that the shareholder has notified the company of this in accordance with the previous paragraph.


§ 9

The Annual General Meeting shall be held within six months after the end of the financial year

The following issues will be considered at the AGM:

·      Election of chairman of the meeting

·      Establishment and approval of voting list

·      Election of one or two attestants to verify the minutes

·      Examination of whether the meeting has been duly convened

·      Approval of Agenda

·      Presentation of the annual report and the auditor’s report and, where applicable, the consolidated annual report and the consolidated auditor’s report

·      Resolution on:

1      Adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, consolidated income statement and consolidated balance sheet

2      Dispositions regarding the limited company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet, and

3      Discharge from liability for the members of the Board of Directors and the CEO

·      Determination of remuneration for the members of theBoard and the auditors

·      Election of members of the Board and, where applicable, of auditors

·      Other business for the AGM in accordance with theCompanies Act (2005: 551) or the Articles of Association

 

§ 10

The company's fiscal year shall be January 1 -December 31 (calendar year).


§ 11

The company's shares must be registered in a reconciliation register in accordance with the Act (1998: 1479) on central securities depositories and the accounting of financial instruments.

 

Sv

Bolagsordning antagen vid årsstämma den 28 maj 2020

§ 1

Bolagets företagsnamn är myFC Holding AB (publ).

 

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

 

§ 3

Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av mikrobränslesystem även som idka annan därmed förenlig verksamhet.

 

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 508 772och högst 14 035 088 kronor.

 

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000och högst 240 000 000. Alla aktier är av samma slag.

 

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter utan suppleanter.

 

§ 7

Bolaget ska ha en till två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

 

§ 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genomannonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom annonsering i Svenska Dagbladet med information om att kallelse har skett.

 

Kallelse till årsstämma och till extrabolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

 

För att få deltaga i bolagsstämma skallaktieägare anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman.

 

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

 

§ 9

Årsstämma skall avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

 

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1)    Val av ordförande vid stämman

2)    Upprättande och godkännande av röstlängd

3)    Val av en eller två justeringsmän

4)    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5)    Godkännande av dagordning

6)    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7)    Beslut om:

a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)    dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust

      enligt den fastställda balansräkningen, samt

ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8)     Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.

9)     Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revisorer

10)  Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

 

§ 10

Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari –31 december (kalenderår).

 

§ 11

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.