This page is only available in swedish

Åtgärder inför årsstämman 2020 med anledning av COVID-19 (coronaviruset)

Med anledning av den pågående spridningen av det virus som orsakar COVID-19 (coronaviruset) har regeringen infört tillfälliga begränsningar av vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att antalet sociala kontakter begränsas.

Till följd av detta har styrelsen beslutat att aktieägarna i myFC ska kunna utöva sin rösträtt per post innan årsstämman med stöd av lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Syftet med styrelsens beslut är att minska antalet personer som samlas i stämmolokalen, samtidigt som aktieägarnas möjlighet till inflytande tillvaratas. Styrelsen uppmuntrar därför aktieägarna att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten att poströsta innan årsstämman.

Poströstning

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2020 och anmäla sitt deltagande vid årsstämman på det sätt som föreskrivs i kallelsen, använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt här på myFC:s hemsida. Det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar ska i god tid innan årsstämman skickas till myFC via post till Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm eller via e-post till ulf.henning@myfc.se. Handlingarna ska vara Bolaget tillhanda senast den 27 maj 2020. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Övriga åtgärder med anledning av COVID-19 (coronaviruset)

Med anledning av coronaviruset kommer myFC att vidta åtgärder vid stämman för att begränsa risken för smittspridning. Detta innebär att förtäringen i samband med stämman utgår, att verkställande direktörens anförande kommer att utgå och att begränsningar kommer införas vad gäller antalet närvarande som inte är aktieägare. Aktieägare ombeds att hålla sig uppdaterade via bolagets hemsida och aktieägare som anmäler sitt deltagande kommer att erhålla relevant information.

Med hänsyn till smittorisken avråder myFC från deltagande i stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom poströstning enligt ovan.

Formulär för poströstning