Corporate Governance

Bolagsstyrning

Good corporate governance aims to create the conditions for active involvement by owners, clearly and well-balanced division of responsibility between owners, the board and corporate management, as well as ensuring that information about the company is part of the market and is correct.

Due to the owners' control of the company and the Group, the Articles of Association and the Swedish Companies Act and another series of Swedish and foreign laws and regulations are in place. The control is also governed by the regulations for Nasdaq First North Growth Market, where the company's shares are traded. myFC Holding AB does not apply the Swedish Code of Corporate Governance.

God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägare, tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och bolagsledning, samt tillförsäkra att information om bolaget kommer marknaden till del och är korrekt.

Till grund för ägarnas styrning av bolaget och koncernen ligger bolagsordningen och den svenska aktiebolagslagen samt ytterligare en rad svenska och utländska lagar och förordningar. Styrningen regleras även i regelverket för Nasdaq First North Growth Market, där bolagets aktier handlas. myFC Holding AB tillämpar inte Svensk kod för bolagsstyrning.