General Meetings

Årsstämmor

According to the law of limited companies, the meeting of shareholders is the highest decision making authority of the company. During the meeting of shareholders, the shareholders practices their right of vote in key issues. For example, the establishment of result- and balance sheets, disposition of profit, grant of discharge for the board and the Chief executive officer, choices for board members and accountants together with compensation for the board and accountants.

All shareholders that are directly registered in the share register, directed by Euroclear Sweden AB, five working days before the meeting of shareholders and that have announced to the company their intent of participating (with any assistants) in the meeting, by the date stated in the summoning to the meeting, has a right to attend the meeting of shareholders and vote for hold shares.

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem arbetsdagar före bolagsstämman och som har meddelat Bolaget sin avsikt att delta (med eventuella biträden) i bolagsstämman senast det datum och den tid som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att närvara vid bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar.