Where there is a battery, there is an opportunity for fuel cell technology
myFC is at the cutting edge of a completely new solution to the challenges of electric mobility. Our technology allows consumer brands to differentiate their offering toward their clients – both in regards to user experience and carbon footprint.
Där det finns ett batteri skapas det en möjlighet för bränslecellsteknologi
myFCs teknik befinner sig i framkant av en helt ny lösning på utmaningarna med elektrisk mobilitet. Vår teknik gör det möjligt för företag att differentiera sitt erbjudande gentemot sina kunder – både vad gäller användarupplevelse och klimatavtryck.
Using mobile phone in forest
Using
Built to extend the possibilities of modern batteries
Our ability to combine fuel cell and battery allows you to differentiate your offering towards your customers – both regarding user experience and carbon footprint. Together we provide a hybrid solution by addressing the coexistence of battery and fuel cell technology.
A fuel cell technology system produces electrical energy, and therefore addresses some of the limitations of lithium-ion batteries. Where other fuel cell systems can be very bulky our unique and patented micro fuel cell gives a freedom of geometrical design never seen before. We have succeeded in developing the world’s thinnest fuel cell, LAMINA™. Our core differentiation is our basic design: small, flat and shapeable fuel cells. That means incredible flexibility in applications, be it smartphones or electric cars.
Skapad för att utöka möjligheterna med moderna batterier
Vårt erbjudande, att kombinera bränsleceller och batterier, gör att man kan differentiera sitt erbjudande mot kunderna - både vad gäller användarupplevelse och klimatavtryck. Tillsammans tillhandahåller vi en hybridlösning genom att ta itu med samexistensen av batteri- och bränslecellsteknologi.
Ett bränslecellsteknologisystem kan producera energi och löser därför några av de begränsningar litiumjonbatterier har. Där andra bränslecellssystem kan vara skrymmande, ger vår unika och patenterade design en frihet för geometrisk design. Vi har lyckats utveckla världens tunnaste bränslecell, LAMINA™. Vår kärndifferentiering är vår grundläggande design: små, platta och formbara bränsleceller. Det betyder en otrolig flexibilitet för olika applikationer, vare sig det är mobila enheter som smartphones eller i större applikationer, som elbilar.
It all begins with a single, small and infinitely modular fuel cell
Allting börjar med en enda, liten och oändligt modulär bränslecell
Mobile devices
A small device requires a small number of fuel cells for sufficient power. Our modular and shapeable fuel cells are easily adapted for small devices such as smartphones and other handheld devices.
Mobila enheter
För en liten enhet krävs ett litet antal bränsleceller för att uppnå tillräcklig kraft. Våra modulära och formbara bränsleceller kan enkelt anpassas för små enheter som smartphones och andra handhållna enheter.
Portable Mobility
The bigger the application, the more fuel cells are required. Our fuel cells are truly modular and flexible and can easily be scaled to provide sufficient power also for larger applications. Clever, right?
Portabel mobilitet
Ju större applikation, desto fler bränsleceller krävs. Våra bränsleceller är modulära, flexibla och kan lätt skalas upp för att ge tillräcklig kraft även för lite större applikationer. Smart, eller hur?
Vehicles
Our fuel cell technology is versatile and truly adaptable in both energy and size, providing you with high freedom in design for your products – whether they be cars, boats, or even something bigger. What are your needs?
Fordon
Bränslecellsteknologin vi erbjuder är mångsidig och mycket anpassningsbar i både energi och storlek, vilket ger dig en större frihet att designa dina produkter – oavsett om det är bilar, båtar eller till och med något ännu större. Vilka är dina behov?
Battery
Batteri
Fuel Cell System
Bränslecellssystem
Energy
Energi
Volume
Volym
Weight
Vikt
CO2
CO2
Conventional battery system
Konventionellt batterisystem
myFC fuel cell battery system
myFC batterisystem med bränsleceller
About us
myFC is a Swedish high-tech company that develops micro fuel cells
We are a technology innovation company, fully dedicated to R&D. We were born as a research project for sustainable energy at the Swedish Royal Institute of Technology, KTH, in Stockholm. We chose our name, myFC, as a play on what we do – micro fuel cells. The prefix for micro being μ, or phonetically mu or my: myFC.
Our brand is what we do. Our culture remains loyal to our engineering background from KTH, and we are carefully nourishing our innovation culture. Yet 14 years later, we are still committed to ease range anxiety for all and support a fossil free world.
Om oss
myFC är ett svenskt högteknologiföretag som utvecklar mikrobränsleceller
Vi är ett teknikinnovationsföretag, helt dedikerat till FoU. Vi bildades som ett forskningsprojekt för hållbar energi vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Vi valde vårt namn, myFC, som ett spel på vad vi gör – mikrobränsleceller. Prefixet för mikro är μ, eller fonetiskt mu eller my: myFC.
Vårt varumärke förklarar vad vi gör. Vår företagskultur förblir lojal mot vår tekniska bakgrund från KTH, och vi ger näring åt vår innovationskultur. Även såhär 14 år senare, är vi fortfarande engagerade i att begränsa räckviddsångest och stödja en fossilfri framtid.
Latest VLOG

myFC Animation | Our modular system enables true Freedom-in-Design

Senaste vloggen

myFC Animation | Our modular system enables true Freedom-in-Design

Our vlog is updated with the latest news and information about our company and its technology

June 29, 2020

Vår vlog uppdateras med de senaste nyheterna och informationen om vårt företag och dess teknologi

29
June
2020
Getting in touch

Ta kontakt

For marketing and press related inquiries
Michael Perselius
Marketing Manager
För marknad och pressfrågor
Michael Perselius
Marknadschef
For business development related inquiries
Alexander Blomqvist
Head of Sales
För affärsrelaterade frågor
Alexander Blomqvist
Försäljningschef