Our technology adapts to the customer’s needs, putting the customer’s application specification in focus
Vår teknik anpassar sig efter kundens behov och sätter kundens produktspecifikation i fokus
We have developed a technology that combines our hydrogen fueled micro fuel cell, LAMINA™, and an accumulator (e.g battery) into a power module that powers any electrified application.
Hybrid systems have several advantages over pure battery driven applications.
  • Batteries are good for dynamic output, but not good for energy density​.
  • Fuel cells are best when running steadily and have great energy density.
By introducing fuel cells into an electrical application, we can reduce charge time significantly, which leads to an increase of the uptime of the application. 
Our fuel cell technology provides significantly improved battery lifespan and reduces the required battery capacity, which minimizes replacement cost of batteries.
myFCs mikrobränslecellsteknologi adresserar hybridförhållandet mellan bränsleceller och ackumulatorer, exempelvis batterier. Vi har utvecklat en teknik som kombinerar vår vätgasdrivna mikrobränslecell, LAMINA™, med en ackumulator (t.ex. Li-ion-batterier) till en kraftmodul som driver elektriska applikationer.
Hybridsystem har flera fördelar jämfört med rena batteridrivna applikationer.
  • Batterier är bra för dynamisk kraft, men inte bra för energitäthet.
  • Bränsleceller är bäst när de körs i ett jämnt flöde och har stor energitäthet. 
Genom att introducera bränsleceller i en elektrisk applikation kan vi öka applikationens driftstid avsevärt.
Vår bränslecellsteknik ger förbättrad batterilivslängd och minskar den nödvändiga batterikapaciteten, vilket minimerar utbyteskostnaden för batterier.
THIN AND LIGHT
Our micro fuel cell has a unique design that makes it thin and light. Our power module is smaller and lighter than existing alternatives, independently if it is a larger battery or a traditionally stack design of a fuel cell.
SCALABLE AND MODULAR
The scalable design is used to create power modules that are possible to multiply in order to meet customer’s power requirements. 
FUEL CELL BATTERY HYBRID
Our fuel cells can operate together with accumulators (e.g batteries) in hybrid solutions which provide a reliable energy and power system. It is an excellent combination, enabling for electric performance and life span optimization for the accumulators.
FLEXIBLE IN SHAPE AND FORM
Our fuel cells are flexible in shape and form and therefore easy to fit in small and challenging spaces. We call it Freedom-in-Design™.
TUNNA OCH LÄTTA
Vår mikrobränslecell har en unik design som gör den tunn och lätt. Som ett system innebär det att vår teknik vanligtvis är mindre och lättare än befintliga alternativ, oavsett om det är ett större batteri eller en traditionell stackad bränslecell.
SKALBARA OCH MODULÄRA
myFC:s skalbara design används för att skapa effektmoduler som är möjliga att skala upp för att möta kundernas effektbehov.
HYBRIDLÖSNING MED BRÄNSLECELL OCH BATTERI
Våra bränsleceller fungerar tillsammans med ackumulatorer (t.ex. batterier) i hybridlösningar som skapar ett tillförlitligt energi- och kraftsystem. Det är en kombination som möjliggör hög elektrisk prestanda och optimerar livslängden för ackumulatorerna.
FLEXIBLA I FORM OCH DESIGN
Våra bränsleceller är flexibla när det gäller formen och går därför att få in i små och besvärliga utrymmen. Vi kallar det Freedom-in-Design™.
myFC’s micro fuel cell technology is addressing the hybrid relationship between fuel cells and accumulators, for example batteries
myFCs mikrobränslecellsteknologi adresserar hybridförhållandet mellan bränsleceller och ackumulatorer, exempelvis batterier
myFC's Key Advantages
  • myFCs fuel cells are lighter, more compact, and more cost effective than traditional stacked fuel cells.​
  • Freedom-in-Design™. means a modular and scalable fuel cell design that saves space and weight and fits wherever the most optimal location in your assembly is.​
  • myFC’s advanced fuel cell controller significantly increases fuel efficiency and overall system performance, as well as energy density.
De viktigaste fördelarna
  • myFCs bränsleceller är lättare, mer kompakta och mer kostnadseffektiva än traditionella staplade bränsleceller.
  • Freedom-in-Design™ innebär en modulär och skalbar bränslecellsdesign som sparar utrymme och vikt, samt går att få plats med var som helst där det är mest optimalt.
  • myFCs avancerade bränslecellskontroller ökar effektiviteten avsevärt när det gäller användandet av bränslet, samt för systemets övergripande prestanda och energitätheten.
Patents
myFC holds an extensive global patent portfolio developed under 20 years of research, all rights fully owned by myFC AB. The company owns over 24 patent families. The patent families include a total of more than 100 granted and pending patents in key countries and regions.
Patent
myFC har en omfattande global patentportfölj, utvecklad under 20 år av forskning. Alla rättigheter ägs till fullo av myFC AB. Företaget äger över 24 patentfamiljer. Patentfamiljerna omfattar totalt mer än 100 beviljade och anhängiga patent i viktiga länder och regioner. 
Markets
Intralogistics

We customize power solutions for AMRs, AGVs and warehouse trucks in small and challenging spaces with our hydrogen based micro PEM fuel cell technology.

Soft mobility

We customize power solutions for smaller electrical vehicles within the soft mobility segment with our hydrogen based micro PEM fuel cell technology.

Marknader
Intralogistics

Med vår vätgasbaserade mikro PEM bränslecellsteknologi kan vi skräddarsy kraftpaket för AMR:er, AGV:er och lagertruckar i små och utmanande utrymmen.

Soft mobility

Med vår vätgasbaserade mikro PEM bränslecellsteknologi kan vi skräddarsy kraftpaket för mindre elfordon inom soft mobility segmentet.

Getting in touch

Ta kontakt

For marketing and press related inquiries
Michael Perselius
Marketing Manager
För marknad och pressfrågor
Michael Perselius
Marknadschef
For business development related inquiries
Alexander Blomqvist
Head of Sales
För affärsrelaterade frågor
Alexander Blomqvist
Försäljningschef