Forsknings- och utvecklingsavtal

myFC samarbetar med Gränges för att utveckla lösning för värmehantering

Research and Development Agreement

myFC partners with Gränges to develop solution for thermal management

Om Gränges

Gränges utvecklar, producerar och marknadsför bland annat rullade aluminiumprodukter för värmehanteringssystem som lödda aluminium-värmeväxlare. Gränges bedriver kontinuerligt forskning om aluminium och dess potentiella tillämpningsområden.

Ett forsknings- och utvecklingsavtal innefattar ett organiserat arbete där man kombinerar både grundläggande och tillämpad forskning och strävar efter att upptäcka lösningar på problem eller skapa nya varor och kunskap.

About Gränges

Gränges develops, produces and markets, among other things, rolled aluminum products for the thermal management systems such as brazed aluminum heat exchangers and is continuously performing research on aluminum and its potential application areas.

A research and Development Agreement is a systematic activity combining both basic and applied research, and aimed at discovering solutions to problems or creating new goods and knowledge.
Varför myfc?

Samarbetet mellan myFC och Gränges inkluderar utveckling av aluminiumbaserad lösning för värmehanteringssystem. Ett bränslecellssystem kräver ett pålitligt värmehanteringssystem, detta tillhandahåller Gränges och kan därför komplettera myFC’s tekniska portfölj.

Why myfc?

myFC and Gränges cooperation includes the development of aluminum based solution for thermal management. Fuel cell systems require a proper heat management solution, which Gränges provides and therefore complement myFC’s technical portfolio.

Det händer mycket på bränslecellsfronten och myFC har en mycket intressant tekniklösning

There is a lot of things happening in the field of fuel cells and myFC provides a very interesting technical solution

Claudi Martin Callizo

Applikationschef, Gränges

Application Manager, Gränges

Sociala medier
Social media
Out other partnerships
Våra andra partnerskap