Samarbetsavtal

myFC skriver samarbetsavtal med Nilsson Energy - En leverantör av systemlösningar för vätgas

Collaboration Agreement

myFC signs collaboration agreement with Nilsson Energy - a supplier of system solutions for hydrogen

Om Nilsson Energy

Nilsson Energy är ett energibolag baserat på grön vätgas med sitt huvudkontor i The Hydrogen Dome i Göteborg, Sverige. Företaget levererar nyckelfärdiga systemlösningar för förnybar energi, skräddarsydda eller container-baserade, där vätgas används som energibärare. För kunderna innebär detta ett tillhandahållande av utsläppsfri el, värme och mobilitet.

About Nilsson Energy

Nilsson Energy is an energy company based on green hydrogen with its HQ in The Hydrogen Dome inGothenburg, Sweden. The company delivers turnkey renewable energy system solutions, bespoke or container based, where hydrogen is used as an energy carrier or vector. For customers, this means provision of emission free electricity, heat, and mobility. 

Varför myfc?

Nilsson Energy är en pionjär inom grön vätgasproduktion med beprövad erfarenhet. Tillsammans kan vi leverera ett slutet och hållbart kretslopp med grön vätgas som bas till myFC:s patenterade bränslecellsteknologi.

Why myfc?

Nilsson Energy is a pioneer in green hydrogen production with proven experience. Together, we can deliver a closed and sustainable cycle with green hydrogen as the basis for myFC’s patented fuel cell technology. 

Vi jobbar båda med grön och hållbar teknik och har haft mycket kontakt genom åren. myFC är ett företag med starkt driv och innovationskraft och tillsammans har vi ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande.

We both work with green and sustainable technology and have had a lot of contact over the years. myFC is a company with strong drive and innovative power, and together we have a very competitive offer.

Martina Wettin

Delägare och medgrundare, samt marknads- och PR-direktör, Nilsson Energy

Market and PR Director/Founding Partner, Nilsson Energy

Out other partnerships
Våra andra partnerskap