News
Press Release

Kallelse till extra bolagsstämma myFC Holding AB (publ)

Aktieägarna i myFC Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 januari 2018 kl. 11 i bolagets lokaler på Saltmätargatan 8A NB, i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 28 december 2017 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 29 december 2017. Anmälan kan göras skriftligen till myFC Holding AB, Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm, per telefon 08-500 002 00 eller per e-mail till ulf.henning@myfc.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken per den 28 december 2017 för att få rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag, då inregistreringen måste vara verkställd.

Ombud  

En aktieägare som inte personligen närvarar vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.  Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.myfcpower.com ).

Ärenden och förslag till dagordning

1)         Stämmans öppnande

2)         Val av ordförande vid stämman

3)         Upprättande och godkännande av röstlängd

4)         Godkännande av dagordning

5)         Val av en eller två justeringsmän

6)         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7)         Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier

8)         Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission m m

9)         Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier på följande villkor..     Bolagets aktiekapital ökas med högst 166 040,66 kronor (avrundat till två decimaler).

1.     Bolagets aktiekapital ökas med högst 166 040,66 kronor (avrundat till två decimaler).
2.     Antalet aktier ökas med högst 2 839 295.
3.     Teckningskursen per aktie uppgår till 17,61 kronor.
4.      Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma följande bolag/personer och med den fördelning som framgår nedan.

Namn Antal aktier Teckningslikvid (kr)
Handelsbanken Hållbar Energi  851 789 15 000 004,30
Handelsbanken Microcap Sverige 851 788 14 999 986,70
Skandia 1 135 718 20 000 000,00
Totalt 2 920 298 49 999 991,0

5.     Teckning av nya aktier ska ske genom kontant betalning till anvisat konto senast den 9 januari 2018. Styrelsen äger rätt förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
6.     De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna är införda i den av Euroclear AB förda aktieboken.
7.     Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka basen av långsiktiga och engagerade aktieägare.  Detta sammantaget med att en riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process, talar för att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen är marknadsmässig och baseras på aktiens genomsnittskurs på Nasdaq First North under perioden 11-15 december 2017.
8.     Styrelsen, eller den styrelsen utser, får vidta de justeringar i emissionsbeslutet som kan visas nödvändiga i samband med registreringen av nyemissionen vid Bolagsverket och Euroclear AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission m m

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen enligt följande.

Styrelsen ges rätt att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ges vidare rätt att bestämma om emission ska ske med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ges även rätt att besluta om att betalning ska, utöver kontant betalning, kunna ske genom apportegendom eller med kvittningsrätt.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, får inte överstiga 20 procent av det vid var tid registrerade antalet aktier i bolaget (räknat före eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att

(i)     kunna förvärva aktier eller optioner i dotterbolaget myFC AB, vilka emitterats inom ramen för tidigare incitamentsprogram, från f d anställda som innehar teckningsoptioner i myFC AB,

(ii)    möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och

(iii)   kunna tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen eller den styrelsen utser får vidta de justeringar i beslutet som kan visas nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar inför bolagsstämman

Styrelsens förslag är fullständiga i denna kallelse. Kallelsen och handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget på Saltmätargatan 8A i Stockholm och på bolagets hemsida www.myfcpower.com.

Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i december 2017
myFC Holding AB (publ)
Styrelsen