News
Press Release

Beslut från extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)

Extra bolagsstämma i myFC Holding AB hölls i Stockholm den 27 juni 2017.

Beslut om nyemission

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 2 500 000 aktier. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma följande bolag/personer och med den fördelning som framgår nedan,

Namn Antal aktier Teckningslikvid (kr)
Handelsbanken Hållbar Energi 1 000 000 13 390 000,00
Handelsbanken Microcap Sverige 1 000 000 13 390 000,00
Jörgen Lantto 298 730 3 999 994,70
Palmstierna Invest. AB 74 683 1 000 005,37
Björn Westerholm 15 000 200 850,00
Ulf Henning 7 468 99 996,52
Michael Glantz 2000 26 780,00
Michael Perselius 3 000 40 170,00
Max Rydahl 3 000 40 170,00
Lan Hu 2 000 26 780,00
Katrin Kortsdottir 1 500 20 085,00
Sean McGee 1 000 13 390,00
Helena Carinci 1 000 13 390,00
Hans Lindblom 3 000 40 170,00
Totalt 2 412 381 32 301 781,59

Fullständiga förslag till beslut framgår i kallelsen som finns att tillgå på bolagets hemsida, www.myfcpower.com.