News
Press Release

myFC:s styrelse och koncernledning deltar i nyemissionen

Samtliga aktieägare i styrelse och koncernledning för myFC avser att delta fullt ut i den pågående företrädesemissionen och kommer därmed att teckna för sammanlagt omkring 1,5 miljoner kronor. Företrädesemissionen är garanterad till 72%.

– Det är med en bra känsla i ryggen som vi leder in myFC i nästa fas, och styrelsens och ledningens deltagande i nyemissionen är ett fint bevis för detta. Det är också ett gott tecken att vi upplever en stor efterfrågan på information med anledning av nyemissionen, och jag vill passa på att hänvisa till vårt prospekt där vi utförligt beskriver vår marknad, vårt erbjudande och vår syn på framtiden, säger Björn Westerholm, VD för myFC 

Teckningstiden i myFC:s nyemission löper till och med den 24 april. Emissionen avser Units (en aktie och en teckningsoption). Emissionskursen är 1 SEK per Unit. Emissionen avser högst 56 MSEK med en övertilldelningsoption om ytterligare 14 MSEK.

Prospekt samt teckningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter kan erhållas från Bolaget och hålls även tillgängligt på myFC:s hemsida (myfcpower.com) samt Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s webbplats (hagberganeborn.se).

Observera att de som avser att teckna utan företrädesrätt direkt genom sin förvaltare bör kontakta förvaltaren angående tillvägagångssättet i god tid före teckningstidens utgång.