News
Press Release

myFC:s nyemission inbringar 40 miljoner kronor

Vid en extra bolagsstämma i myFC Holding AB (”myFC”) den 26 mars 2019 beslutades att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner ("Units"), en övertilldelningsoption avseende Units, samt en riktad emission av Units till garanterna. Nyemissionen har nu avslutats.

Totalt tecknades 40 000 000 Units, varav 22 764 185 med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter), 2 869 041 utan företrädesrätt och 14 366 774 genom garanter. Teckning med eller utan företrädesrätt har tecknats till ca 26 miljoner kronor och garantikonsortiet tecknar således för ca 14 miljoner kronor. Detta betyder att emissionen tillför myFC 40 miljoner kronor före emissionskostnader

Nyemissionen avsåg högst 55 860 069 Units och övertilldelningsutrymmet avsåg högst 13 965 018 Units. En Unit består av en aktie och en teckningsoption. Teckningskursen var 1 krona per Unit, motsvarande 1 krona per aktie. Teckningsoptionen ger rätt att teckna 0,5 aktier i myFC och kan utnyttjas under perioden 1 augusti 2019 till 30 april 2022.

Priset per aktie varierar mellan 2 – 3 kr beroende på när teckningsoptionerna utnyttjas. Avstämningsdag för företrädesemissionen var den 2 april 2019 och teckningsperioden löpte från och med den 5 april 2019 till och med den 24 april 2019.

Registrering av emissionen beräknas ske inom en till två veckor efter det att fullständig teckningslikvid har erhållits. Efter registrering av nyemissionen kommer antalet aktier i myFC att uppgå till totalt 109 825 086.

Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske efter slutavräkning.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 15:25 CET.