News
Press Release

myFC avvecklar sin andel i samriskbolag och planerar ny struktur i Kina

myFC har beslutat att avveckla sin andel i myFC Asia, det samriskbolag som etablerades tillsammans med Novel Unicorn 2016.

I april 2016 etablerade myFC verksamhet i Kina i form av myFC Asia, ett samriskbolag som startades tillsammans med det Hongkongbaserade investmentföretaget Novel Unicorn. Samriskbolaget etablerades framför allt för att möta leveranserna under det ramavtal gällande JAQ och JAQ Hybrid som slutits med Telling.

I december 2018 löpte ramavtalet ut, och myFC fick därmed anledning och möjlighet att se över bolagsstrukturen i Kina. Landet är fortsatt en mycket viktig marknad för myFC med tanke på dess ledande position inom smartphone- och fordonsindustrin, samt avseende landets stora intresse för och kunskap inom grön el.

 Vi lämnar nu samarbetet med Novel Unicorn och planerar att etablera en annan struktur för våra insatser i Kina som kan anpassas till bolagets strategi. Den här åtgärden kommer att ge oss ett antal fördelar. Vi får ökad frihet i vår marknadsföring och försäljning gentemot den kinesiska fordonsindustrin och smartphonebranschen. En annan fördel är kassaflödesmässig, där vi beräknas spara 3–6 miljoner kronor i minskade kostnader under 2019, säger Björn Westerholm, vd för myFC.

myFC har under det fjärde kvartalet 2018 reserverat 6,2 miljoner kronor för avveckling av myFC Asia. Denna reservering påverkar inte bolagets kassaflöde men belastar bolagets resultat- och balansräkning. Detta framgår av företagets bokslutskommuniké för 2018.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 07:55 CET.