News
Press Release

Kallelse till extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)

myFC Holding AB (publ), org.nr. 556942-1612 (“Bolaget”) håller extra bolagsstämma ("stämman") tisdagen 26 mars 2019 klockan 15:00 i Blasieholmen Investment Groups lokaler, Birger Jarlsgatan 2, Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 mars 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 20 mars 2019. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till Bolaget senast den 20 mars 2019. Anmälan om deltagande sker:

  • per post: myFC Holding AB (publ), Saltmätargatan 8 A, 113 59 Stockholm,
  • per e-post: ulf.henning@myfc.se

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 20 mars 2019.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.myfcpower.com. 

Förslag till dagordning

1                    Stämmans öppnande

2                    Val av ordförande vid stämman

3                    Upprättande och godkännande av röstlängd

4                    Val av en eller två justeringsmän

5                    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6                    Godkännande av dagordning

7                    Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier

8                    Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för aktieägarna

9                    Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") utan företrädesrätt för aktieägarna avseende en s k övertilldelningsoption

10                  Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") utan företrädesrätt för aktieägarna

11                  Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att Advokat Erik Nerpin väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital (§ 4) och antal utestående aktier (§ 5) till att ha följande lydelse.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 508 772 och högst 14 035 088 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000. Alla aktier är av samma slag.

Punkt 8 – Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 55 860 069 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 266 670,998020 kronor. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om nyemission av högst 55 860 069 teckningsoptioner av serie 2019/2022 berättigande till teckning av totalt 27 930 034 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1 633 335,469770 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2019/2022. Högst kan aktiekapitalet öka med 4 900 006,467790 kronor vid fullteckning av aktierna samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2019/2022.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade Units ("Nyemissionen"). En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2019/2022.

I övrigt ska följande villkor gälla:

1.                   Emissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. Fem (5) aktier berättigar till teckning av fyra (4) Units.

2.                   Tilldelning av uniträtter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear Sweden AB per den 2 april 2019 ("Avstämningsdagen"). Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 29 mars 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 1 april 2019.

3.                   Teckningskursen per Unit är 1 krona, motsvarande en teckningskurs om 1 krona per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

4.                   Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 5 april 2019 till och med den 24 april 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

5.                   Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 5 april 2019 till och med den 24 april 2019 eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt punkt 7 nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för Units som tecknas utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

6.                   De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2022 berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok.

7.                   För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Nyemissionen högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:

a)                   I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat Units med stöd av Uniträtter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

b)                  I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal Units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

c)                   I tredje och sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal Units.

8.                   Två (2) teckningsoptioner av serie 2019/2022 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2022 kan äga rum under perioden 1 augusti 2019 till och med den 30 april 2022. Teckningskursen är 2 kronor per aktie under perioden 1 augusti 2019 till och med den 30 april 2020 och 3 kronor per aktie under perioden 1 maj 2020 till och med den 30 april 2022. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie 2019/2022 kommer framgå av det fullständiga förslaget.

9.                   Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Nyemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

10.                 Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie 2019/2022 kommer framgå av det fullständiga förslaget.

Punkt 9 – Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") utan företrädesrätt för aktieägarna avseende en s k övertilldelningsoption

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 13 965 018 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 816 667,793365 kronor. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om nyemission av högst 13 965 018 teckningsoptioner av serie 2019/2022 berättigande till teckning av totalt 6 982 509 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 408 333,896683 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2019/2022. Högst kan aktiekapitalet öka med 1 225 001,690048 kronor vid fullteckning av aktierna samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2019/2022.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade Units ("Överteckningsemissionen"). En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2019/2022.

I övrigt ska följande villkor gälla:

1.                   Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara dem som tecknat sig för Units i Nyemissionen som framgår av punkt 8 ovan, men som inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade Units. Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillförskansa Bolaget kapital för dess fortsatta tillväxt och för att möjliggöra en expansion av dess verksamhet.

2.                   Teckningskursen per Unit är 1 krona, motsvarande en teckningskurs om 1 krona per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i Nyemissionen i punkt 8 ovan, vilken är bestämd i enlighet med emissionsgarantins villkor. Överenskommelsen i den delen grundas i sin tur på marknadsvärdet för aktien med avdrag för sedvanlig rabatt i syfte att säkerställa nyemissionens genomförande.

3.                   Teckning ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 5 april 2019 till och med den 24 april 2019. Betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

4.                   Styrelsen beslutar om tilldelning för det fall överteckningen i Nyemissionen i punkt 8 ovan överstiger det högsta antalet Units i förevarande Nyemissionen.

5.                   De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2022 berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok.

6.                   Två (2) teckningsoptioner av serie 2019/2022 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2022 kan äga rum under perioden 1 augusti 2019 till och med den 30 april 2022. Teckningskursen är 2 kronor per aktie under perioden 1 augusti 2019 till och med den 30 april 2020 och 3 kronor per aktie under perioden 1 maj 2020 till och med den 30 april 2022. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie 2019/2022 kommer framgå av det fullständiga förslaget.

7.                   Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Överteckningsemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

8.                   Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Punkt 10 – Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") utan företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 4 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 233 918,149870 kronor. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om nyemission av högst 4 000 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 berättigande till teckning av totalt 2 000 000 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 116 959,074935 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2019/2022. Högst kan aktiekapitalet öka med 350 877,224805 kronor vid fullteckning av aktierna samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2019/2022.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade Units. En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2019/2022.

I övrigt ska följande villkor gälla:

1.                   Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara dem som lämnat emissionsgarantier i Nyemissionen som framgår av punkt 8 ovan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tecknarna äger rätt att få betalt i Units för sina fordringar på Bolaget som uppstått på grund av emissionsgarantier i samband med Nyemissionen.

2.                   Teckningskursen per Unit är 1 krona, motsvarande en teckningskurs om 1 krona per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i Nyemissionen i punkt 8 ovan, vilken är bestämd i enlighet med emissionsgarantins villkor. Överenskommelsen i den delen grundas i sin tur på marknadsvärdet för aktien med avdrag för sedvanlig rabatt i syfte att säkerställa nyemissionens genomförande.

3.                   Teckning ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 24 april 2019 till och med den 26 april 2019. Betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.

4.                   De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2022 berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok.

5.                   Två (2) teckningsoptioner av serie 2019/2022 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2022 kan äga rum under perioden 1 augusti 2019 till och med den 30 april 2022. Teckningskursen är 2 kronor per aktie under perioden 1 augusti 2019 till och med den 30 april 2020 och 3 kronor per aktie under perioden 1 maj 2020 till och med den 30 april 2022. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie 2019/2022 kommer framgå av det fullständiga förslaget.

6.                   Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

7.                   Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag under punkterna 7, 9 och 10 på dagordningen fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 69 825 087. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillgängliga handlingar

Bolagsordning, styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemissionerna av Units samt handlingar som avses i aktiebolagslagen 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § kommer under minst två veckor före stämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.myfcpower.com.

myFC Holding AB (publ)

Stockholm i februari 2019

Styrelsen


Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 08:00 CET.