News
Press Release

Decisions of Annual General Meeting of MyFC Holding AB (publ)

The Annual General Meeting of MyFC Holding AB was held in Stockholm on May 22, 2017.

(SWEDISH)

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning fastställdes samt styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Carl Palmstierna, Lars Gullikson, Susanne Holmström och Jörgen Lantto omvaldes till styrelseledamöter. Oskar Herdland hade avböjt omval. Carl Palmstierna omvaldes till styrelseordförande. Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK.

Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor i bolaget. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Bolagsstämman beslutade om en riktad emission av högst 2 250 000 teckningsoptioner, varje teckningsoption berättigande till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 131 579 kronor (avrundat).

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget myFC Option och Kapital AB, org. nr 556883-7511 (”Dotterbolaget”). Dotterbolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till nyckelmedarbetare i myFC.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuell betalkurs på Nasdaq First North vid tidpunkten för emissionen. Deltagarna i optionsprogrammet kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att dessa optioner inte förväntas medföra några personalkostnader för Bolaget. Dock vissa kostnader för upprättande och administration.

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 2 250 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 6,26 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera. Utspädningen är beräknad som totalt antal nya aktier vid full nyteckning dividerat med totalt antal aktier efter utnyttjande av samtliga tidigare utgivna teckningsoptioner i Bolaget samt teckningsoptioner som eventuellt emitteras enligt detta beslutsförslag.

Beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra emissioner för kapitalanskaffning för expansion och för att tillvarata nya affärsmöjligheter beslutade stämman om en ändring av bolagsordningen avseende gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier. Beslutet är att: 

 § 4 justeras så att gränserna för aktiekapitalet höjs från nuvarande ”lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor” till ”lägst 750 000 och högst 3 000 000 kronor”.

§ 5 justeras så att gränserna för antalet aktier höjs från nuvarande ”lägst 8 550 000 och högst 34 200 000” till ”lägst 12 825 000 och högst 51 300 000”.

I syfte att förtydliga vad som redan gäller avseende kallelse till bolagsstämma och för att undvika eventuella missförstånd beslutade stämman också att första stycket §8 ändras från ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet” till ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom annonsering i Svenska Dagbladet med information om att kallelse har skett.

Bemyndigande att besluta om nyemission

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska, utöver kontant betalning, kunna ske genom apport eller med kvittning. Beslut om emission får innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och nya affärsmöjligheter samt att kunna förvärva aktier eller optioner i dotterbolaget myFC AB, vilka emitterats inom ramen för tidigare incitamentsprogram, från f d anställda i myFC AB.