News
Press Release

myFC offentliggör prospekt inför företrädesemissionen

myFC Holding AB (publ) ("myFC" eller "Bolaget") offentliggör idag prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget offentliggjorde den 22 februari 2019

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. 

Nyemissionen av högst 55 860 069 Units med företrädesrätt för myFCs aktieägare har en teckningstid från och med den 5 april 2019 till och med den 24 april 2019.

Bolaget har i samband med denna nyemission upprättat ett prospekt som idag blivit godkänt av Finansinspektionen. Prospektet kan erhållas från myFC och hålls även tillgängligt på Bolagets webbplats (www.myfcpower.com), Hagberg & Aneborn Fondkommission ABs webbplats (www.hagberganeborn.se) samt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).