News
Press Release

MyFC presenterar förändrad strategi som resultat av strategisk översyn

MyFC informerade i samband med helårsrapporten 2017 marknaden om en pågående strategisk översyn av bolagets affärsmodell. Styrelsen har nu formulerat en reviderad strategi som ett resultat av denna översyn.

Sammanfattningsvis består den reviderade strategin främst i avsikten att starkt accelerera integrationen av myFCs bränslecellsteknologi i mobila enheter, som smartphones och powerbanks. Bolaget kommer dessutom att marknadsföra bolagets bränslecell till andra powerbanktillverkare.

Skälet till den reviderade strategin är att myFC ser möjlighet att adressera en mångfalt större marknad genom att öka penetrationen av bolagets bränsleceller i konsumentprodukter (se marknadsestimat nedan). Den reviderade strategin drar också nytta av möjliga synergieffekter avseende kundernas investeringar i forskning och utveckling, marknadsföring och försäljning. Denna affärsmodell bedöms ha potential att snabbare öka penetrationen av myFC:s bränslecell i kommersiellt lanserade enheter.

MyFC:s befintliga verksamhet vad gäller försäljning av bolagets egen powerbank JAQ Hybrid samt satsningarna mot fordonsindustrin fortsätter oförändrat. De avtal som slutits fortsätter gälla och de diskussioner som pågår med operatörer och distributörer globalt fortsätter enligt vad som kommunicerats tidigare.

Marknadsvärdering 
Den globala smartphonemarknaden i 2017 uppgick enligt Strategy Analytics till drygt 1.5 miljarder enheter. Om man antar att myFC skulle vinna affärer att integrera LAMINA bränslecellen i smartphones med volymer motsvarande någon enstaka procent av denna marknad, skulle värdet av försäljningen av myFC:s LAMINA bränslecell uppgå till flera hundra miljoner kronor om året för myFC. Med antagandet att användaren skulle förbruka ett till två bränslekort i månaden bedöms bolagets potentiella årliga intäkter för försäljning av bränslekorten vara 5-10 gånger högre än intäkterna för bränslecellen, dvs upp till flera miljarder kronor enligt detta exempel.

Den globala marknaden för powerbanks i 2017 uppgick enligt TMR Analysis till drygt 600 miljoner enheter. Om man antar samma penetrationsgrad av myFC:s bränslecell med tillhörande bränslekort som för smartphones, samt att myFC tillhandahåller samma erbjudande till powerbanktillverkare som till smartphonetillverkare, dvs bränslecellen LAMINA samt tillhörande bränslekort, innebär detta en ytterligare intäktspotential om 40% av intäkterna från försäljning till smartphonetillverkare.

Den globala marknaden för BEV- och HEV-fordon (batteri- och hybridfordon) uppskattas enligt International Energy Agency till uppemot 90 miljoner fordon 2025, att jämföra med utgången av 2016 då fanns drygt 2 miljoner av dessa fordon på marknaden. Om man antar att myFC skulle vinna affärer att integrera LAMINA REX räckviddsförlängare om någon enstaka procent av denna marknad, skulle värdet av licensförsäljningen av LAMINA REX uppgå till flera hundra miljoner kronor om året för myFC.

Utöver detta skulle licensintäkterna för bränslet enligt detta exempel uppgå till drygt hälften av värdet av försäljning av LAMINA REX om året.

Som synes finns det en betydande intäktspotential inom respektive produkt- och marknadssegment. Exemplen ovan ska inte ses som intäktsprognoser för myFC utan tjänar som exempel på hur myFC:s intäkter påverkas av graden av penetration av myFC:s teknologi inom respektive marknadssegment.

Strategisk plan
Syftet med den föreslagna företrädesemissionen som kommunicerades den 9 april 2018 är att säkerställa nödvändig finansiering för att genomföra denna förändrade strategi. Exempel på aktiviteter som ingår här är:

  • Etablering av verksamhet i Malmöregionen, i form av både kontor och nyckelrekryteringar med spetskompetens på området
  • Fortsatta utvecklingsprojekt tillsammans med smartphonetillverkare (som idag med en ledande global smartphonetillverkare).
  • Marknadsföring och försäljning av myFC:s lösning för integration av bränsleceller i smartphones.
  • Vidareutveckling av myFC:s grundteknologi, främst bränslecellen och bränslet, för att ytterligare förbättra möjligheten att integrera myFC:s teknologi i mobila batteridrivna enheter.
  • Utökad satsning på produktutveckling av en räckviddsförlängare för elfordon, LAMINA Range Extender.
  • Fortsatt satsning på utvecklingsprojekt med strategiska partners inom fordonsindustrin (som idag med Gränges AB).

Utöver en utökad satsning på samarbeten med smartphone – och powerbanktillverkare, samt med samarbetspartners inom fordonsindustrin, tidigare benämnt JOB #3 och JOB#4, fortsätter bolagets insatser att marknadsföra och sälja bolagets egen powerbank JAQ Hybrid, tidigare benämnt JOB#1-2. Här ingår det befintliga ramavtalet med Telling, och bearbetningen av mobiloperatörer, mobildistributörer och e-handelsföretag globalt.

Som tidigare kommunicerats har myFC inlett leveranser av JAQ Hybrid till Huangdou e-commerce och därmed ökar nu bolaget dess marknadsföring och försäljning av JAQ Hybrid till marknader utanför Kina.

”Vår förändrade strategi är baserad på den analys vi genomfört om hur vi snabbast kan exploatera potentialen i myFC:s bränslecellsteknologi i marknaden, samt vår uppskattning om intäktspotentialen avseende våra olika erbjudanden. Den unika möjligheten för myFC är att vårt erbjudande gör det möjligt för våra kunder och vi själva att få återkommande intäkter med hjälp av våra bränslekort. Vi har dessutom ett erbjudande som har potential att i grunden förändra det sätt vi laddar våra smartphones. Vi vill bidra till att göra våra smartphones fullt mobila och därmed erbjuda stark konsumentnytta. Denna kombination har varit starkt bidragande till mitt engagemang i bolaget och är också skälet till att jag nu kandiderar till ordförandeposten – nu vill vi exekvera i dessa vertikaler med befintliga och nya kompetenta medarbetare för att göra bolagets vision till en verklighet” säger Jörgen Lantto, som myFC:s valberedning föreslagit som ny styrelseordförande vid bolagets extrastämma den 9 maj 2018.

”myFC har en unik position med vår mjukvara, patent, bränsle och bränslecellsteknologi. Tack vare utvecklingen av JAQ Hybrid har vi kraftigt förbättrat vår teknologi och lärt oss hur den kan integreras i bärbara enheter som powerbanks och smartphones. Den analys vi gjort avseende energitätheten i vår teknologi gör att vi kommer att ha ett mycket spännande erbjudande till smartphonetillverkare och tillverkare av andra bärbara enheter som t.ex powerbanks. Jag ser också fram emot ett ökat engagemang från Jörgen som redan visat hur man tar ny teknologi till industrin och vidare till konsumenterna på global bas” säger Björn Westerholm, VD myFC.

MyFC:s planerade företrädesemission kommunicerades den 9 april, och beslut fattas vid en extra bolagsstämma den 9 maj. Den 8 juni beräknar företaget att kunna meddela marknaden resultatet av emissionen.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2018 kl. 07:55 CET.