News
Press Release

MyFC slutrapporterar tidigare kommunicerad inlösen av optionsprogram

Den inlösen av optionsprogram som myFC informerade om i ett pressmeddelande daterat den 20 januari i år slutrapporteras nu till Finansinspektionen. 

Som redan meddelats resulterade inlösen av optionsprogrammet i ett kapitaltillskott för bolaget och ett ökat aktieinnehav för ledning och medarbetare. Nu slutrapporteras insynspersoners handel i samband med detta till Finansinspektionen. Samtliga transaktioner slutfördes före den 24 januari, men slutrapport kunde ske först efter publicerandet av myFC:s bokslutskommuniké, vilket skedde den 24 februari.

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017 kl. 16:20 CET.