News
Press Release

myFC:s extra bolagsstämma beslutade om nyemission och ny styrelseordförande

Vid dagens extra bolagsstämma i myFC Holding AB beslutades i enlighet med styrelsens förslag om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Vidare beslutades om ändring av bolagsordningen och att Jörgen Lantto blir ny styrelseordförande.

Företrädesemission

Företrädesemissionen avser högst 25 011 709 aktier. Teckningskursen är 3 SEK per aktie. Tre befintliga aktier ger rätt att teckna två aktier.

Vid full teckning tillförs bolaget ca 75 MSEK före emissionskostnader.

Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen är den 18 maj 2018. Teckning med och utan företrädesrätt ska ske under perioden 23 maj – 7 juni 2018.

Övertilldelningsoption

Övertilldelningsoption om högst 8 330 000 aktier, som aktualiseras om företrädesemissionen blir övertecknad. Teckningsberättigade är de som på grund av överteckning inte kunnat få tilldelning. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs bolaget ca 25 MSEK före emissionskostnader.

Ändring av bolagsordningen

Bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier höjdes i anledning av nyemissionen till att vara lägst 1 875 000 SEK och högst 7 500 000 SEK respektive lägst 32 062 500 och högst 128 250 000 aktier.

Jörgen Lantto ny styrelseordförande

Jörgen Lantto valdes till ny styrelseordförande. Carl Palmstierna lämnade styrelsen på egen begäran.

Fram till årsstämman 2018 utgörs styrelsen därmed av tre ledamöter – Jörgen Lantto (ordförande), Lars Gullikson och Susanne Holmström. Föregående årsstämmas beslut om styrelsearvode justerades i anledning av det minskade antalet ledamöter till ett årligt arvode om 350 000 SEK varav ordföranden erhåller 150 000 SEK och övriga två ledamöter 100 000 SEK vardera.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl 13:45 CET.