News
Press Release

MyFC föreslår företrädesemission om 75 miljoner kronor för offensiva satsningar inom bränslecellsintegration

 • Styrelsen föreslår en företrädesemission om 75 miljoner kronor
 • Nyemissionen ska säkerställa en fortsatt offensiv satsning avseende integrering av myFC:s bränslecell i smartphones, powerbanks och elfordon
 • Extra bolagsstämma den 9 maj för godkännande av nyemissionen
 • Jörgen Lantto föreslås väljas till ny styrelseordförande vid den extra bolagsstämman

Nyemissionen i sammandrag

Styrelsen i myFC Holding AB (nedan ”myFC” eller ”Bolaget”) föreslår en företrädesemission om högst 75 miljoner kronor samt en övertilldelningsoption för styrelsen att öka nyemissionens belopp med upp till 25 miljoner kronor (”Nyemissionen”). Emissionskursen är 3 kronor per aktie. Vid full teckning av Nyemissionen samt fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen kan myFC således tillföras 100 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen är säkerställd genom garantiförbindelser till ett belopp av 50 miljoner kronor.

Förslaget till nyemissionen, som även innefattar förslag om ändring av bolagsordningen, kommer att framläggas för godkännande på en extra bolagsstämma den 9 maj 2018.

Emissionslikviden

Emissionslikviden, tillsammans med myFC:s befintliga kassa om ca 40 MSEK, ska användas för fortsatt offensiva satsningar inom bränslecellsintegration, i huvudsak enligt följande:

 • Smartphones
  • Etablering i Malmöregionen med strategiska rekryteringar med spetskompetens inom integration av bränsleceller i smartphones.
  • Fler utvecklingsprojekt tillsammans med ledande smartphonetillverkare, likt den nu pågående förstudien med en av världens ledande smartphonetillverkare.
  • Marknadsföring och försäljning av myFC:s lösning för integration av bränsleceller i smartphones.
 • Powerbanks
  • Integration av myFC:s bränslecellsteknologi i andra tillverkares powerbanks, utöver myFC:s egen powerbank JAQ Hybrid.
  • Vidareutveckling av myFC:s grundteknologi, främst bränslecellen och bränslet, för förbättring av prestanda och minskad tillverkningskostnad, samt att ytterligare förbättra möjligheten att integrera myFC:s teknologi i mobila batteridrivna enheter.
 • Range Extender för elfordon
  • Utökad satsning på produktutveckling av myFC:s räckviddsförlängare för el- och hyrbridfordon, LAMINA Range Extender (LAMINA REX), som bygger på samma LAMINA-cell och samma flytande bränsle som myFC:s bränslecellsladdare för bärbar elektronik, JAQ Hybrid.
 • Fortsatt satsning på utvecklingsprojekt med strategiska partners inom fordonsindustrin, likt det pågående projektet kring materialteknik med Gränges AB.
 • Utveckla en fungerande LAMINA REX för demonstration i en kommersiell BEV (elbil) under 2018.

VD kommenterar

Björn Westerholm, VD i myFC, kommenterar Nyemissionen:

”Vi är världsledande inom mikrobränsleceller och väl positionerade att etablera oss på massmarknader av stora mått – vi talar om nyförsäljning av 1,5 miljarder smartphones och flera hundra miljoner powerbanks per år. Men för att kunna behålla positionen på den typen av marknader är det vitalt att ha finansiella muskler för att kunna agera offensivt. Nyemissionen ska möjliggöra detta.

Vi vill även etablera oss på marknaden för elbilar (BEV) och hybridbilar (PHEV), där vår teknologi uppmärksammas allt mer. Övergången till denna typ av bilar är på sikt oundviklig och anses vara nödvändig ur ett miljöperspektiv. För att inte skapa nya typer av miljöproblem måste man bland annat lösa svårigheterna med att få litiumjonbatterier att räcka till och den negativa miljöpåverkan som tillverkning av litiumjonbatterier medför. Det fundamentala problemet med elbilar är den begränsade räckvidden. Vår ambition är att LAMINA REX ska kunna fördubbla räckvidden för en medelstor elbil på ett miljövänligt sätt. I absoluta tal och antal enheter kan bilmarknaden kanske tyckas liten jämfört med marknaden för smartphones. Eftersom el- och hybridbilar behöver så mycket mer el än en telefon blir marknadspotentialen för oss betydande. När väl bilmarknaden tar fart kommer det gå fort. Då vill vi vara väl positionerade.”

Villkor för Nyemissionen

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår före Nyemissionen till, avrundat, 2 194 009,80 SEK fördelat på 37 517 564 aktier. Aktiens kvotvärde är, avrundat, 0,0585 SEK.

Nyemissionen avser högst 25 011 709 aktier till emissionskursen 3 SEK per aktie, vilket vid fullteckning tillför Bolaget ca 75 MSEK. Därutöver föreslås styrelsen ha en s k övertilldelningsoption att vid överteckning av Nyemissionen ge ut ytterligare högst 8 330 000 aktier vilket kan öka Nyemissionens belopp med högst ca 25 MSEK.

Sammantaget kan Bolaget således komma att emittera upp till 33 341 709 aktier givet att Nyemissionen fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Genom Nyemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med, avrundat, högst 1 949 808 SEK och uppgå till, avrundat, högst 4 143 818 SEK efter Nyemissionen.

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier. Teckningskursen är 3 SEK.  

Preliminär tidsplan (angivna datum avser 2018)

Onsdag 9 maj                                                                 Extra bolagsstämma

Måndag 14 maj                                                               Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

Torsdag 17 maj                                                               Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i Nyemissionen med företrädesrätt

Fredag 18 maj                                                                Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i Nyemissionen med företrädesrätt

Onsdag 23 maj                                                               Teckningsperiod startar, handel med teckningsrätter startar

Måndag 4 juni                                                                 Handel med teckningsrätter avslutas

Torsdag 7 juni                                                                 Teckningsperioden avslutas

Fredag 8 juni                                                                   Offentliggörande av preliminärt utfall av Nyemissionen

Garantiförbindelser

Nyemissionen är genom avtal med externa investerare garanterad upp till ett belopp om 50 MSEK, motsvarande cirka 66,7 procent av Nyemissionen. Garantiarvodet är 10 procent av garanterat belopp i form av kontant betalning. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandena. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det prospekt som i enlighet med ovan preliminära tidplan beräknas offentliggöras den 10 maj.

Extra bolagsstämma

Styrelsens förslag till Nyemissionen och tillhörande beslut avseende ändring av bolagsordningen kommer att framläggas för godkännande på en extra bolagsstämma, som äger rum onsdagen den 9 maj kl. 10 i Stockholm. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande och kallelse.

Vid den extra bolagsstämman kommer styrelsens förslag till beslut avseende Nyemissionen att framläggas för godkännande enligt följande.

(i)              nyemission av högst 25 011 709 aktier med företrädesrätt för aktieägarna;

(ii)             nyemission av högst 8 330 000 aktier avseende en s k övertilldelningsoption;

(iii)            ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier. Förslaget innebär att aktiekapitalet ska vara lägst 1 875 000 SEK och högst 7 500 000 SEK och att           antalet aktier ska vara lägst 32 062 500 och högst 128 250 000.

Jörgen Lantto föreslås bli ny styrelseordförande

Valberedningen har meddelat Bolaget att den föreslår att Jörgen Lantto ska väljas till ny styrelseordförande och att förslaget ska behandlas vid den extra bolagsstämman den 9 maj. Den nuvarande styrelseordföranden Carl Palmstierna, som tillika är ordförande i valberedningen, har meddelat att han samtidigt önskar utträda ur styrelsen. Se vidare information i separat pressmeddelande.

Årsstämman

Med anledning av Nyemissionen kommer årsstämman att senareläggas. Nytt datum meddelas senare.