News
Press Release

Kallelse till årsstämma i myFC Holding AB (publ)

Aktieägarna i myFC Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 juni 2018 kl. 14:00 i på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Registrering och anmälan 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 9 juni 2018 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 11 juni 2018. Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken fredagen den 8 juni 2018. Anmälan kan göras skriftligen till myFC Holding AB, Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm, per telefon 08500 002 00 eller per e-mail till ulf.henning@myfc.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken per den 8 juni 2018 för att få rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag, då inregistreringen måste vara verkställd.

Ombud

En aktieägare som inte personligen närvarar vid årsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.myfcpower.se).

Förslag till dagordning

1)     Stämmans öppnande

2)     Val av ordförande vid stämman

3)     Upprättande och godkännande av röstlängd

4)     Godkännande av dagordning

5)     Val av en eller två justeringsmän

6)     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7)     Anförande av verkställande direktör

8)     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9)     Beslut om

             a)     fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

             b)     dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

             c)     ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

10)  Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter

11)  Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

12)  Val av styrelseledamöter

13)  Val av revisorer

14)  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m

15)  Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra samt att antalet revisorer ska vara en, utan suppleanter.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska vara oförändrat i förhållande till föregående år och utgå till ordföranden med 150 000 kronor samt till styrelsens övriga ledamöter med 100 000 kronor vardera. Styrelseledamot som uppbär ersättning från bolaget på grund av anställning ska inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag. Någon ersättning för utskottsarbete utgår inte.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna: Jörgen Lantto, Lars Gullikson, Susanne Holmström samt nyval av Per Svantesson. Per har en lång och gedigen bakgrund inom svensk och internationell bilindustri och arbetar idag som COO på det välkända elbilsföretaget Pininfarina. Valberedningen föreslår Jörgen Lantto till styrelsens ordförande.

Punkt 13 – Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisorsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för en mandatperiod till slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen enligt följande.

Styrelsen ges rätt att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ges vidare rätt att bestämma om emission ska ske med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ges även rätt att besluta om att betalning ska, utöver kontant betalning, kunna ske genom apportegendom eller med kvittningsrätt.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, får inte överstiga 20 procent av det vid var tid registrerade antalet aktier i bolaget (räknat före eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att

(i)     kunna förvärva aktier eller optioner i dotterbolaget myFC AB, vilka emitterats inom ramen för tidigare incitamentsprogram, från f d anställda som innehar teckningsoptioner i myFC AB,

(ii)   möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och

(iii)  kunna tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag fordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisningen med revisionsberättelse finns tillgänglig hos bolaget på Saltmätargatan 8A i Stockholm och på bolagets hemsida www.myfcpower.se.

Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

Upplysningar på årsstämman 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

myFC Holding AB (publ)

Stockholm i maj 2018
Styrelsen