News
Press Release

Kallelse till extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)

Det ursprungliga datumet för den extra bolagsstämman var den 21 december. Tyvärr medförde ett handhavandefel att extrastämman inte kungjordes stadgeenligt i Post- och Inrikes Tidningar. MyFC vill särskilt tacka Aktiespararna som uppmärksammade misstaget! Stämman hålls alltså i stället måndagen den 2 januari med avstämningsdag den 27 december 2016. Allt annat lika.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MYFC HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i myFC Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 2 januari 2017 kl. 15:00 i bolagets lokaler på Saltmätargatan 8A, NB, i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 december 2016 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 27 december 2016. Anmälan kan göras skriftligen till myFC Holding AB, Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm, per telefon 08 500 002 00 eller per e-mail till ulf.henning@myfc.se. Vid anmälan ombeds aktieägarna uppge namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken per den 27 december 2016 för att få rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag, då inregistreringen måste vara verkställd.

Ombud

En aktieägare som inte personligen närvarar vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.myfcpower.se.

Ärenden och förslag till dagordning

1)       Stämmans öppnande

2)       Val av ordförande vid stämman

3)       Upprättande och godkännande av röstlängd

4)       Godkännande av dagordning

5)       Val av en eller två justeringsmän

6)       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7)       Val av styrelseledamot

8)       Beslut om riktad nyemission

9)       Beslut om apportemission av aktier

10)    Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 - Val av styrelseledamot

Bolagets valberedning föreslår att Jörgen Lantto väljs in i styrelsen. Jörgen Lantto har arbetat som VD för Fingerprint Cards och har många års erfarenhet av telecomindustrin i världen. 

Punkt 8 - Beslut om riktad nyemission

Styrelsens fullständiga beslutsförslag är bilagt i Bilaga 1. Notera att förslaget villkoras av att förslaget till beslut under punkt 7 bifalls.

Punkt 9 - Styrelsens förslag till beslut om apportemission av aktier

Styrelsens fullständiga beslutsförslag är bilagt i Bilaga 2.

Handlingar inför bolagsstämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, jämte tillhörande styrelseredogörelse och revisorsyttrande enligt 13 kap aktiebolagslagen, finns tillgängliga hos bolaget på Saltmätargatan 8A i Stockholm. Handlingarna finns även tillgängliga på bolagets hemsida www.myfcpower.se. Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i december 2016

myFC Holding AB (publ)

Styrelsen

Bilaga 1 - Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission

Styrelsen i myFC Holding (publ), org.nr 556942-1612 (”Bolaget”), föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 15 389,357998 kronor genom en riktad nyemission av högst 263 158 aktier. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma den föreslagna nya styrelseledamoten Jörgen Lantto.

Bakgrund

Som meddelats har Bolaget nått en överenskommelse med Jörgen Lantto om att denne ska ingå i Bolagets styrelse, vilket också lagts fram för beslut av stämman. Som redogörs för under beslutspunkten om styrelseval bedöms Lanttos erfarenheter och kontaktnät vara av stort värde för Bolaget och samtliga dess aktieägare. För att ge Lantto ett starkare incitament att verka för Bolagets långsiktiga värdeutveckling föreslås att han ges möjlighet att teckna aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Denna emission omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Det innebär bl.a. att ett beslut i enlighet med styrelsens förslag måste biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Bolaget strävar efter att fatta den här typen av beslut på ordinarie bolagsstämma/årsstämma när så är möjligt och att annars kalla till extra bolagsstämma på samma sätt och i lika god tid som inför en ordinarie stämma, i syfte att ge samtliga aktieägare gott beslutsunderlag och möjlighet att delta. I nu aktuella fall har styrelsen bedömt det som angeläget att hålla stämman snarast eftersom det är av vikt att kunna besluta om emissionen så snart som möjligt för att slutföra styrelserekryteringen. Därav har styrelsen funnit det motiverat att lägga fram förslaget på en stämma med endast två veckors kallelsetid, vilket fortfarande är helt förenligt med aktiebolagslagen. Ett komplett beslutsunderlag i form av senaste årsredovisning, kvartals-rapporter samt styrelsens redogörelse över väsentliga händelser tillhandahålls på Bolagets hemsida och styrelsen svarar gärna på frågor från aktieägarna vid stämman.

Teckningskurs

Teckningskursen ska vara 19,00 kronor vilket motsvarar slutkursen för Bolagets aktie vid handel på Nasdaq First North måndag den 5 december 2016 med en rabatt på 5,9 procent. Kursen har satts för att en eventuell kurseffekt av nyheten att Lantto föreslås till styrelsen inte ska påverka teckningslikviden.

Teckning, betalning etc

Teckning av aktier ska ske genom betalning senast i samband med val till styrelse. Aktierna ger rätt till utdelning första gången vid avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Villkor 

Förslaget är villkorat av att stämman bifaller förslaget att välja in Lantto i styrelsen. Om så inte sker ska förslaget falla.

Bemyndiganden

Styrelsens ordförande, den verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden samt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear.Bilaga 2 – Styrelsens förslag till beslut om apportemission

Styrelsen i myFC Holding AB (publ), org.nr 556942-1612 (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 9212,281538 kronor genom nyemission av högst 157 530 aktier enligt nedan.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma nedanstående personer med nedanstående fördelning.

De nya aktierna ska betalas med apportegendom i form av högst 150 613 aktier i Bolagets dotterbolag myFC AB org.nr 556685-5333 (”Apportegendomen”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna förvärva aktier i myFC AB vilka tillkommit genom de teckningsberättigades nyttjande av teckningsoptioner emitterade inom ramen för tidigare incitamentsprogram till f.d. anställda i myFC AB. Ett ägande i myFC AB är inte längre intressant ur ett incitamentsperspektiv, och det har därför ansetts ligga i samtliga aktieägares intresse att de anställda ges möjlighet att istället förvärva aktier i Bolaget.

Tecknare Högsta antal aktier som får tecknas Högsta antal aktier i myFC AB som ska tillskjutas
Björn Westerholm 93 102 89 014
Michael Glantz 22 555 21 565
Ulf Henning 22 555 21 565
Maria Willander 12 551 12 000
Jonas Åkesson 3 759 3 594
My Ernevi 1880 1 797
Erik Melander 1128 1 078
Totalt 157 530 150 613

Som framgår av styrelsens redogörelse för Apportegendomens värde enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen beräknas Apportegendomens värde upptas till ett värde om 1 205 105 kronor i Bolagets balansräkning, vilket ger en teckningskurs per aktie om 7,65 kr.

Teckning av de nya aktierna ska ske genom betalning. Tillskjutande av Apportegendomen och därigenom teckning och betalning av de nya aktierna, ska ske senast den 31 januari 2017.

De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB.

Bemyndiganden

Styrelsens ordförande, den verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden samt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear.