News
Press Release

myFC renodlar verksamheten efter strategisk översyn

  • Verksamheten renodlas mot försäljning av teknik och utvecklingsprojekt
  • Utveckling och försäljning av egna konsumentprodukter avslutas
  • Organisationsanpassning minskar kostnaderna och säkrar driften under minst ett år med befintlig finansiering

myFC:s styrelse gav i maj vd Peter Friedrichsen i uppdrag att genomföra en strategisk översyn av företaget, dess teknik, produkt- och utvecklingsprojekt. Behov att anpassa verksamheten uppstod då vårens företrädesemission genererat mindre kapital än förväntat.

Styrelsen har beslutat att myFC:s verksamhet ska renodlas till försäljning av myFC:s grundteknik och know-how till företag som vill addera vätgasdrift till sina produkter. Erbjudandet omfattar myFC:s Lamina-baserade bränslecellsmoduler, bränsle och styrprocesser. Försäljning planeras ske i form av utvecklingsprojekt där kunder som vill integrera myFC:s bränslecellsteknologi köper anpassning och test av myFC:s teknik till kundens produkter, samt en tillkommande licens för nyttjande av myFC:s teknik. De huvudsakliga marknadssegmenten fortsätter att vara smartphoneindustrin och fordonsindustrin. Ytterligare marknadssegment där myFC:s teknik skapar användarnytta kan tillkomma.

myFC:s utveckling av egna konsumentprodukter inklusive myFC:s powerbank JAQ Hybrid avvecklas. Som en direkt följd av detta kommer befintliga ordrar av JAQ Hybrid inte att levereras. Beslutet fattas mot bakgrund av att myFC saknar nödvändigt kapital för att etablera och upprätthålla en infrastruktur för försäljning av konsumentprodukter så som marknadsföring, distribution och support, med hänsyn till de försäljningsintäkter myFC ser på kort- och medellång sikt. Beslutet att lägga ner JAQ Hybrid innebär att det kan bli aktuellt med icke kassaflödespåverkande nedskrivningar av de tillgångar som är direkt relaterade till myFC:s egna powerbanksprodukter.

­– Vi renodlar verksamheten utifrån vår främsta styrka och konkurrensfördel: våra små och tunna bränsleceller som är modulärt skalbara till större energimoduler och därför möjliga att anpassa för integration i andra företags produkter. Jag kan konstatera att det finns ett behov av komplement till batterier i elektrifierade produkter, vilka blir fler och fler. Det innebär en ny affärsmodell för oss, men en känd affärsmodell för de marknadssegment och kunder vi riktar oss mot. Det ökar vår relevans för de produktbolag inom smartphones och fordon som har behov av ett långsiktigt och miljömässigt mer hållbart alternativ till ren batteridrift, säger Peter Friedrichsen, vd för myFC.

Den reviderade strategin påkallar en organisationsanpassning för myFC, där arbetsuppgifterna huvudsakligen kommer att vara fortsatt utveckling av företagets proprietära grundteknik och förmåga att anpassa den till andra företags produkter. Denna organisationsanpassning kommer att beröra både anställda och konsulter, och förhandlingar med berörda parter inleds omedelbart. Syftet med kostnadsreduceringen är att ge myFC minst ett års hållbar drift med befintlig finansiering.

– myFC har en unik egenutvecklad bränslecellsteknik och har haft framgång i sitt innovationsarbete. Under Peter Friedrichsens ledning kommer vi nu att intensifiera arbetet att finna samarbetspartners så att vi kan ta vår bränslecellsteknik till marknaden. Tyvärr har vi inte lyckats med vår utveckling av egna konsumentprodukter i samma grad, och därför har styrelsen nu beslutat om denna renodling av verksamheten och affärsmodellen säger Jörgen Lantto, styrelseordförande i myFC.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2019 kl. 08:00 CET.