News
Press Release

Kallelse till extra bolagsstämma i myFC Holding AB

Aktieägarna i myFC Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 10 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Registrering och anmälan  

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 maj 2018 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 3 maj 2018. Anmälan kan göras skriftligen till myFC Holding AB, Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm, per telefon 08-500 002 00 eller per e-mail till ulf.henning@myfc.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier  

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken per den 3 maj 2018 för att få rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag, då inregistreringen måste vara verkställd.

Ombud  

En aktieägare som inte personligen närvarar vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.myfcpower.com).

Förslag till dagordning  

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Godkännande av dagordning

5) Val av en eller två justeringsmän

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7) Styrelsens förslag till beslut om nyemission och ändring av bolagsordningen 

a)  Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna,

b)   Beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna avseende en s k övertilldelningsoption,

c)   Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier

8) Val av Jörgen Lantto till styrelseordförande samt beslut om antal styrelseledamöter och styrelsearvode

9) Stämmans avslutande

Beslutsförslag  

7) Styrelsens förslag till beslut om nyemission och ändring av bolagsordningen

Bakgrunden till styrelsens förslag till nyemission redovisas i bolagets pressmeddelande den 9 april 2018.

7 a) Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna 

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår före nyemissionen till, avrundat, 2 194 009,80 SEK fördelat på 37 517 564 aktier. Aktiens kvotvärde är, avrundat, 0,0585 SEK.

Nyemissionen avser högst 25 011 709 aktier till emissionskursen 3 SEK per aktie, vilket vid fullteckning tillför Bolaget ca 75 MSEK.

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier. Teckningskursen är 3 SEK.  

Avstämningsdag är den 18 maj 2018. Teckningstid är 23 maj – 7 juni 2018.

Nyemissionen är genom avtal med externa investerare garanterad upp till ett belopp om 50 MSEK, motsvarande cirka 66,7 procent av Nyemissionen. Garantiarvodet är 10 procent av garanterat belopp i form av kontant betalning. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandena.

7 b) Beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna avseende en s k övertilldelningsoption 

Styrelsen föreslås att ha en s k övertilldelningsoption att vid överteckning av nyemissionen ge ut ytterligare högst 8 330 000 aktier vilket kan öka nyemissionens belopp med högst ca 25 MSEK. Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, de som anmält sig för teckning utan företrädesrätt i nyemissionen enligt punkt 7a) men som på grund av överteckning inte kunnat tilldelas aktier. Styrelsen beslutar om tilldelning.

Sammantaget kan bolaget således komma att emittera upp till 33 341 709 aktier givet att nyemissionen med företrädesrätt fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Genom nyemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med, avrundat, högst 1 949 808 SEK och uppgå till, avrundat, högst 4 143 818 SEK efter nyemissionen.

7 c) Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier. Förslaget innebär att aktiekapitalet ska vara lägst 1 875 000 SEK och högst 7 500 000 SEK och att antalet aktier ska vara lägst 32 062 500 och högst 128 250 000.

8) Val av Jörgen Lantto till styrelseordförande samt beslut om antal styrelseledamöter och styrelsearvode

Valberedningen har meddelat Bolaget att den föreslår att Jörgen Lantto ska väljas till ny styrelseordförande och att förslaget ska behandlas redan vid denna bolagsstämma.

Den nuvarande styrelseordföranden Carl Palmstierna, som tillika är ordförande i valberedningen, har meddelat att han samtidigt önskar utträda ur styrelsen. 

Förslaget innebär således att styrelsen fram till kommande årsstämma ska utgöras av tre ledamöter - Jörgen Lantto (ordförande), Lars Gullikson och Susanne Holmström. Årsstämmans beslut om styrelsearvode ska därmed justeras i anledning av det minskade antalet ledamöter.

Handlingar inför bolagsstämman  

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga senast två veckor före stämman hos bolaget på Saltmätargatan 8A i Stockholm och på bolagets hemsida www.myfcpower.com.

Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i april 2018

myFC Holding AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2018 kl. 13:00 CET.