News
Press Release

Beslut fattade vid årsstämma i myFC Holding AB (publ)

Årsstämma i myFC Holding AB hölls i Stockholm den 11 juni 2019.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagets respektive koncernens resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Stämman beslutade om omval av Jörgen Lantto, Lars Gullikson och Per Svantesson. Susanne Holmström hade avböjt omval.

Jörgen Lantto omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 350 000 SEK.

Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor. Auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndiganden att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande stämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ges vidare rätt att bestämma om emission ska ske med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ges även rätt att besluta om att betalning ska, utöver kontant betalning, kunna ske genom apportegendom eller med kvittningsrätt. 

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Det sammanlagda antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet – vilket inkluderar nyemission av aktier, aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler - får inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för förevarande årsstämma, inklusive aktier emitterade i samband med den under året genomförda företrädesemissionen. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att (i) möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och (ii) kunna tillvarata nya affärsmöjligheter.