News
Press Release

Beslut från extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ) beslutades i enlighet med styrelsen förslag att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner ("Units"), en övertilldelningsoption avseende Units, en riktad emission av Units till garanterna i företrädesemissionen samt om ändring av bolagsordningen.

Bolagsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.myfcpower.com.

  • Beslut att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital till lägst 3 508 772 och högst 14 035 088 kronor samt antal aktier till lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.
  • Beslut om emission av 55 860 069 Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen är 1 krona per Unit, motsvarande 1 krona per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Avstämningsdag för företrädesemissionen är 2 april 2019 och teckningsperioden löper från och med den 5 april 2019 till och med den 24 april 2019. Ett prospekt med anledning av företrädesemissionen kommer offentliggöras snarast efter det godkänts av Finansinspektionen.
  • Beslut om en s k övertilldelningsoption att vid överteckning av företrädesemissionen ge ut ytterligare högst 13 965 018 Units. Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, de som anmält sig för teckning utan företrädesrätt i företrädesemissionen men som på grund av överteckning inte kunnat tilldelas aktier. Styrelsen beslutar om tilldelning.
  • Beslut om en emission om högst 4 000 000 Units till garanterna i företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2019 kl. 16:00 CET.