News
Press Release

Beslut från årsstämma i myFC Holding AB

Årsstämma i myFC Holding AB hölls i Stockholm den 10 juni 2021.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagets respektive koncernens resultaträkning och balansräkning fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Stämman beslutade om omval av Johnny Bräster, Klaus Wiemers och Ulf Henning.

Ulf Henning omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK.

Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor. Auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndiganden att besluta om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska, utöver kontant betalning, kunna ske genom apportegendom eller genom kvittning.

Nyemission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, får inte överstiga 20 procent av det vid var tid registrerade antalet aktier i bolaget. Syftet med bemyndigande och skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är, i huvudsak, att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och att kunna tillvarata nya affärsmöjligheter.

Annonseringen för årsstämman

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att se över vart annonseringen skall ske för årsstämman.