News
Press Release

Beslut från extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ) beslutades i enlighet med styrelsen förslag att genomföra riktad emission av aktier till H119 Ltd samt inval av två nya styrelseledamöter och ersättning till dessa.

Bolagsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.myfc.se.

  • Beslut om emission av 46 900 000 aktier. Teckningskursen är 0,45 krona per aktie.
  • Beslut om inval av Markus Hermanek och Alex Guy till styrelsen. Båda ledamöterna är nominerade av H119 Ltd.
  • Beslut om att arvode till de nyinvalda styrelseledamöterna för tiden intill nästkommande årsstämma ska utgå med 53 973 kronor vardera.