News
Press Release

Beslut från extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ) beslutades i enlighet med aktieägares förslag att genomföra riktad emission av aktier till delar av styrelse och ledning i myFC Holding AB, samt styrelsens förslag att rikta en emission av aktier till ett begränsat antal europeiska investerare.

Bolagsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.myfc.se

  • Beslut om emission av 1 755 900 aktier. Teckningskursen är 2,00 krona per aktie.
  • Beslut om emission av 24 232 000 aktier. Teckningskursen är 2,00 krona per aktie.