News
Press Release

Beslut från extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ) beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska vara 4, att arvodet till styrelseledamöter ska vara i enlighet med beslut fattat på bolagets årsstämma 2020, samt att välja Ulf Henning till ny styrelseledamot och styrelsens ordförande.

Bolagsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut fattades med acklamation och var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.myfc.se

  • Beslut om att styrelsen ska bestå av 4 styrelseledamöter fram till nästa årsstämma.
  • Beslut om arvodet till styrelsens ledamöter ska vara i enlighet med beslut fattade på bolagets årsstämma 2020.
  • Beslut om att välja Ulf Henning till styrelseledamot samt styrelsens ordförande.