News
Press Release

Kallelse till extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)

Aktieägarna i myFC Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 27 juni 2017 kl 11.00 i Summits lokaler i Hightechbuilding Sveavägen 9, plan 2 i Stockholm.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 juni 2017 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 20 juni 2017. Anmälan kan göras skriftligen till myFC Holding AB, Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm, per telefon 08‑500 002 00 eller per e-mail till ulf.henning@myfc.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken per den 20 juni 2017 för att få rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag, då inregistreringen måste vara verkställd.

Ombud  
En aktieägare som inte personligen närvarar vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.  Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.myfcpower.com).

Ärenden och förslag till dagordning

1)       Stämmans öppnande

2)       Val av ordförande vid stämman

3)       Upprättande och godkännande av röstlängd

4)       Godkännande av dagordning

5)       Val av en eller två justeringsmän

6)       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7)       Beslut om nyemission av aktier

8)       Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ökas med högst 146 198,84 kronor (avrundat till två decimaler).

2. Antalet aktier ökas med högst 2 500 000.

3. Teckningskursen per aktie uppgår till 13,39 kronor.

4. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma följande bolag/personer och med den fördelning som framgår nedan.

Namn Antal aktier Teckningslikvid (kr)
Handelsbanken Hållbar Energi 1 000 000 13 390 000,00
Handelsbanken Microcap Sverige 1 000 000 13 390 000,00
Jörgen Lantto 298 730 3 999 994,70
Palmstierna Invest. AB 74 683 1 000 005,37
Björn Westerholm 15 000 200 850,00
Ulf Henning 7 468 99 996,52
Michael Glantz 2000 26 780,00
Michael Perselius 3 000 40 170,00
Max Rydahl 3 000 40 170,00
Lan Hu 2 000 26 780,00
Katrin Kortsdottir 1 500 20 085,00
Sean McGee 1 000 13 390,00
Helena Carinci 1 000 13 390,00
Hans Lindblom 3 000 40 170,00
Totalt 2 412 381 32 301 781,59

5. Teckning av nya aktier ska ske genom kontant betalning till anvisat konto senast den 15 juli 2017. Styrelsen äger rätt förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna är införda i den av Euroclear AB förda aktieboken.
 
7. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget är i behov av finansiering och att de teckningsberättigade har förklarat sig villiga att investera i bolaget på villkor som bolagets ägare och styrelse bedömer är till förmån för bolaget. Teckningskursen är marknadsmässig och framförhandlad mellan de teckningsberättigade.

8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, får vidta de justeringar i emissionsbeslutet som kan visas nödvändiga i samband med registreringen av nyemissionen vid Bolagsverket och Euroclear AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar inför bolagsstämman

Styrelsens förslag är fullständigt i denna kallelse. Kallelsen och handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget på Saltmätargatan 8A i Stockholm och på bolagets hemsida www.myfcpower.com.

Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i juni 2017
myFC Holding AB (publ)
Styrelsen