News
Press Release

MyFC Holding (publ) offentliggör tilläggsprospekt och förlänger teckningstid i den pågående nyemissionen

Styrelsen i MyFC Holding AB (publ) (”MyFC” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt avseende inbjudan till förvärv av aktier i MyFC Holding som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 18 maj 2018 (”Prospektet”).

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget genom ett pressmeddelande den 1 juni 2018 offentliggjort att Bolaget fått en order på 500 JAQ Hybrid från japanska Lightec samt med anledning av att Bolaget genom ytterligare ett pressmeddelande den 1 juni 2018 offentliggjort att Bolaget närvarar vid Almedalsveckan med en integrerad prototyp av räckviddsförlängaren LAMINA REX.

Med anledning av den tillkommande information har styrelsen i Bolaget beslutat att förlänga teckningstiden i Bolagets pågående nyemission, fram till den 11 juni 2018.

Tilläggsprospektet, vilket idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, skall läsas tillsammans med Prospektet i alla avseenden. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängligt på MyFC Holdings hemsida www.myfcpower.com/investor-relations/prospect och på Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida (www.hagberganeborn.se) samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i erbjudandet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga fram till och med den 11 juni 2018. Återkallelse ska ske skriftligen till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, Valhallavägen 124, SE-114 41 Stockholm eller via e-post till info@hagberganeborn.se.

Investerare som har anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare och önskar återkalla sin anmälan eller samtycke till teckning av aktier ska kontakta sin förvaltare. Anmälan som inte återkallas inom utsatt tid kommer att fortsatt vara bindande. Investerare som önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver inte vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om erbjudandet hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, https://myfcpower.com/investor-relations/prospect.