News
Press Release

myFC Holding AB (publ) offentliggör prospekt inför företrädesemission

Den 9 maj 2018 offentliggjorde myFC Holding AB (publ) att en extra bolagsstämma hade beslutat om att genomföra en nyemission om cirka 75 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare samt om en tillhörande övertilldelningsoption om cirka 25 MSEK med teckningstid från och med den 23 maj 2018 till och med den 7 juni 2018.

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett prospekt som den 18 maj 2018 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt kan erhållas från Bolaget och hålls även tillgängligt på Bolagets webbplats (www.myfcpower.com), Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s webbplats (www.hagberganeborn.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).