News
Press Release

Kallelse till årsstämma i myFC Holding AB (Publ)

Aktieägarna i myFC Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till årsstämma måndagen den 22 maj 2017 kl. 17:00 i bolagets lokaler på Saltmätargatan 8A, NB, i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 maj 2017 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 16 maj 2017. Anmälan kan göras skriftligen till myFC Holding AB, Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm, per telefon 08‑500 002 00 eller per e-mail till ulf.henning@myfc.se. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken per den 16 maj 2017 för att få rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag, då inregistreringen måste vara verkställd.

Ombud  

En aktieägare som inte personligen närvarar vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.  Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.myfcpower.se).  

Ärenden och förslag till dagordning

1)           Stämmans öppnande

2)           Val av ordförande vid stämman

3)           Upprättande och godkännande av röstlängd

4)           Godkännande av dagordning

5)           Val av en eller två justeringsmän

6)           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7)           Anförande av verkställande direktör

8)           Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9)           Beslut om:

a)      fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt  koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)      dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

c)       ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10)     Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter

11)     Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

12)     Val av styrelseledamöter

13)     Val av revisorer

14)     Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m m

15)     Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

16)     Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m

17)     Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 10 – Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra samt att antalet revisorer ska vara en, utan suppleanter.

Punkt 11 – Arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska vara oförändrat i förhållande till föregående år och utgå till ordföranden med 150 000 kronor samt till styrelsens övriga ledamöter med 100 000 kronor vardera. Styrelseledamot som uppbär ersättning från bolaget på grund av anställning ska inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag. Någon ersättning för utskottsarbete utgår inte.

Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna: Carl Palmstierna, Lars Gullikson, Susanne Holmström och Jörgen Lantto. Oskar Herdland har avböjt omval. Valberedningen föreslår Carl Palmstierna till styrelsens ordförande.

Punkt 13 – Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisorsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för en mandatperiod till slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Punkt 14 - Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m m

Styrelsen för myFC Holding AB (publ), org. nr 556942-1612 (”Bolaget”), föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt följande och att bolagsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m.

A.            EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 2 250 000 teckningsoptioner, varje teckningsoption berättigande till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 131 579 kronor (avrundat). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. 1.             Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget myFC Option och Kapital AB, org. nr 556883-7511 (”Dotterbolaget”). Dotterbolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till medarbetare enligt punkt B nedan.
 1. 2.             Överteckning kan inte ske.
 1. 3.             Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom anställda genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under hela den period som det föreslagna programmet omfattar.
 1. 4.             Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 1. 5.             Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 26 maj 2017. Teckning ska ske på särskild teckningslista.
 1. 6.             Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 1. 7.             Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 15 februari 2020 till och med den 15 mars 2020.
 1. 8.             Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkt B får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
 1. 9.             Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 200 procent av den för aktier i Bolaget på Nasdaq First North noterade genomsnittliga betalkursen under perioden 1 juli – 31 juli 2017. I avsaknad av noterad betalkurs någon av de aktuella dagarna ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast helt öre. Teckningskursen får inte understiga kvotvärdet för Bolagets aktier.
 1. 10.         Aktie som tillkommit på grund av teckning med stöd av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
 1. 11.         I övrigt ska de villkor gälla för teckningsoptionerna som framgår enligt Bilaga A.

B.            GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

 1. 1.             Rätt till förvärv

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare:

Kategori 1 Koncernledning Totalt högst [1 687 500] teckningsoptionerHögst [1 125 000] per befattningshavare
Kategori 2       Övriga nyckelpersoner Totalt högst [337 500] teckningsoptioner, högst [200 000] per befattningshavare
Kategori 3 Nyförvärv Totalt högst [225 000] teckningsoptioner, högst [100 000] per befattningshavare

För det fall att samtliga optioner inom en kategori inte överlåtits efter den initiala anmälningsperioden kan sådana icke överlåtna optioner erbjudas medarbetare i andra kategorier. Maxtaket per person ska inte kunna överskridas för någon enskild person.

En förutsättning för rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget är att den teckningsberättigade vid tidpunkten för förvärvet av teckningsoptionerna är anställd och varken själv sagt upp sig från sin anställning eller blivit uppsagd.

Optioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta förslag. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.

Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Vid överlåtelse ska bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om innehavarens anställning i bolaget upphör eller om den anställde i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.

 1. 2.             Anmälningsperiod

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 15 augusti 2017 mot samtidig kontant betalning. Styrelsen för Bolaget ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare som anställs efter den initiala anmälningsperiodens utgång.

 1. 3.             Pris

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

C.            NÄRMARE INFORMATION OM EMISSIONEN OCH ÖVERLÅTELSEN

 1. 1.             Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 2 250 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 6,26 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera. Utspädningen är beräknad som totalt antal nya aktier vid full nyteckning dividerat med totalt antal aktier efter utnyttjande av samtliga tidigare utgivna teckningsoptioner i Bolaget samt teckningsoptioner som eventuellt emitteras enligt detta beslutsförslag.

2.       Påverkan på nyckeltal mm

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuell betalkurs på Nasdaq First North vid tidpunkten för emissionen. Deltagarna i optionsprogrammet kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att dessa optioner inte förväntas medföra några personalkostnader för Bolaget. Dock vissa kostnader för upprättande och administration.

3.       Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts av ersättningsutskottet och styrelsen med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med vissa större aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

4.       Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m m

Bolaget har gett ut 3 472 855 teckningsoptioner till anställda, varav 2 991 177 teckningsoptioner var utestående vid datum för kallelse till årsbolagsstämma. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till kursen 19,72 kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med 1 maj 2017 till och med 31 maj 2017.

Bolaget har avsatt 2 733 341 teckningsoptioner till att användas som betalning till Novel Unicorn Ltd. för det samarbetsavtal som parterna tecknade under 2016. Teckningsoptionerna kommer att utnyttjas i det fall att Novel Unicorn Ltd uppfyller de milestones som specificerats i avtalet. Varje teckningsoption berättigar till täckning av en aktie i bolaget till aktiens kvotvärde.

5.       Övrigt

Vid tidpunkten för avgivandet av detta förslag är det cirka 14 medarbetare inom ovanstående kategorier som omfattas av förslaget och som kommer att erbjudas förvärv av teckningsoptioner. Därtill kan ytterligare ett fåtal nya medarbetare komma ett erbjudas deltagande.

D.            BEMYNDIGANDEN OCH BESLUTSREGLER

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt A ovan samt att tillse att styrelsen för Dotterbolaget genomför överlåtelsen av teckningsoptioner enligt punkt B ovan.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna beslutet om överlåtelse enligt punkt B ovan. 

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att möjliggöra  emissioner för kapitalanskaffning för expansion och för att tillvarata nya affärsmöjligheter föreslår styrelsen en ändring av bolagsordningen avseende gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier. Förslaget är att:
§ 4 justeras så att gränserna för aktiekapitalet höjs från nuvarande ”lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor” till ”lägst 750 000 och högst 3 000 000 kronor”.

§ 5 justeras så att gränserna för antalet aktier höjs från nuvarande ”lägst 8 550 000 och högst 34 200 000” till ”lägst 12 825 000 och högst 51 300 000”.

I syfte att förtydliga vad som redan gäller avseende kallelse till bolagsstämma och för att undvika eventuella missförstånd föreslår styrelsen också att första stycket §8 ändras från ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet” till ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom annonsering i Svenska Dagbladet med information om att kallelse har skett.

För giltigt beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag fordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen enligt följande.

Styrelsen ges rätt att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ges vidare rätt att bestämma om emission ska ske med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ges även rätt att besluta om att betalning ska, utöver kontant betalning, kunna ske genom apportegendom eller med kvittningsrätt.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, får inte överstiga 20 procent av det vid var tid registrerade antalet aktier i bolaget (räknat före eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att

(i)            kunna förvärva aktier eller optioner i dotterbolaget myFC AB, vilka emitterats inom ramen för tidigare incitamentsprogram, från f d anställda som innehar teckningsoptioner i myFC AB,

(ii)           möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och

(iii)         kunna tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag fordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Handlingar inför bolagsstämman

Årsredovisningen med revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Saltmätargatan 8A i Stockholm och på bolagets hemsida www.myfcpower.se senast från och med måndagen den 1 maj 2017.

Styrelsens och valberedningens förslag är fullständiga i denna kallelse och kommer dessutom att finnas tillgängliga på bolaget och dess hemsida (se adresser i föregående stycke) senast från och med denna dag.

Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Stockholm i april 2017
myFC Holding AB (publ)
Styrelsen