News
Press Release

Kallelse till extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)

Aktieägarna i myFC Holding AB (publ), org. nr 556942-1612 (”bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 juni 2020 kl. 10:00 i bolagets lokaler, Saltmätargatan 8A 2 tr, 113 59 Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 juni 2020. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 17 juni 2020. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på bolagsstämman anmäla detta till bolaget senast den 17 juni 2020. Anmälan om deltagande sker:

 • per post: myFC Holding AB (publ), Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm,
 • per e-post: ulf.henning@myfc.se, eller
 • per telefon: +46 70 555 35 54.

I anmälan uppges namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 17 juni 2020.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.myfc.se.

Åtgärder med anledning av covid-19 (coronaviruset)

Med anledning av den pågående spridningen av det virus som orsakar covid-19 (coronaviruset) har styrelsen, i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post innan bolagsstämman.

Information om poströstning och formulär för poströstning kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats, www.myfc.se, under minst en vecka före bolagsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Bolagstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om riktad nyemission av aktier med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen
 8. Beslut om riktad nyemission av aktier
 9. Bolagsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Beslut om riktad nyemission av aktier med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen

Aktieägare som representerar 29,2 procent av kapitalet och rösterna i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av aktier på följande villkor.

 1. Bolagets aktiekapital ökas med högst 75 432,76 kronor (avrundat till två decimaler).
 2. Antalet aktier ökas med högst 1 289 900 stycken.
 3. Teckningskursen per aktie uppgår till 2 kronor.
 4. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande personer med angivet antal aktier, Alex Guy (1 165 000 aktier), Markus Hermanek (69 900 aktier), Johnny Bräster (25 000 aktier), Michael Glantz (10 000 aktier), Ulf Henning (10 000 aktier) samt Sebastian Weber (10 000 aktier).
 5. Teckning av nya aktier ska ske genom kontant betalning till anvisat konto senast den 1 juli 2020. Styrelsen äger rätt förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 7. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget är i behov av finansiering och att de teckningsberättigade har förklarat sig villiga att investera i bolaget på villkor till förmån för bolaget. Detta sammantaget med att en riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process, talar för att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen är framförhandlad med de teckningsberättigade.
 8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, får vidta de justeringar i emissionsbeslutet som kan visas nödvändiga i samband med registreringen av nyemissionen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Denna emission omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 8 – Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av aktier på följande villkor.

 1. Bolagets aktiekapital ökas med högst 872 046,87 kronor (avrundat till två decimaler).
 2. Antalet aktier ökas med högst 14 912 000 stycken.
 3. Teckningskursen per aktie uppgår till 2 kronor.
 4. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma på förhand vidtalade Europeiska investerare.
 5. Teckning av nya aktier ska ske genom kontant betalning till anvisat konto senast den 1 juli 2020. Styrelsen äger rätt förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
 6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 7. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget är i behov av finansiering och att de teckningsberättigade har förklarat sig villiga att investera i bolaget på villkor som bolagets styrelse bedömer är till förmån för bolaget. Detta sammantaget med att en riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process, talar för att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen är framförhandlad på armlängds avstånd med de teckningsberättigade.
 8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, får vidta de justeringar i emissionsbeslutet som kan visas nödvändiga i samband med registreringen av nyemissionen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Handlingar inför bolagsstämman

Aktieägares som representerar 29,2 procent av kapitalet och rösterna och styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.myfc.se.

Kopior av ovannämnda handlingar kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 156 683 087. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

myFC Holding AB (publ)

Stockholm i juni 2020
Styrelsen