News
Press Release

Kallelse till extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)

Aktieägarna i myFC Holding AB (publ), org. nr 556942-1612 (”bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 mars 2021 kl. 10:00 i bolagets lokaler, Saltmätargatan 8A 2 tr, 113 59 Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta på extra bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 februari 2021. Vidare ska aktieägare som önskar delta på extra bolagsstämman anmäla detta till bolaget senast torsdagen den 25 februari 2021. Anmälan om deltagande sker:

 • per post: myFC Holding AB (publ), Saltmätargatan 8A, 113 59 Stockholm,
 • per e-post: ulf.henning@myfc.se, eller
 • per telefon: +46 70 555 35 54.

I anmälan uppges namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till extra bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 23 februari 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 23 februari 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för extra bolagsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 25 februari 2021.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.myfc.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Åtgärder med anledning av covid-19 (coronaviruset)

Med anledning av den pågående spridningen av det virus som orsakar covid-19 (coronaviruset) har styrelsen, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post innan extra bolagsstämman.

Information om poströstning och formulär för poströstning kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats, www.myfc.se, under minst en vecka före extra bolagsstämman.

Förslag till dagordning

 
 1. Extra bolagstämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid extra bolagsstämma
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av antal styrelseledamöter
 8. Beslut om styrelsearvode
 9. Val av styrelseledamot
 10. Extra bolagsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Val av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fyra (4).

Förevarande beslut är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 8 och 9.

Punkt 8 – Beslut om styrelsearvode

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ledamöter, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma 2020, ska uppgå till sammanlagt 450 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Styrelsearvodet är oförändrat i förhållande till det beslut om styrelsearvode som fattades på bolagets årsstämma 2020, dock att sådana årliga arvoden kommer att utbetalas pro rata i förhållande till uppdragsperiodens längd.

Förevarande beslut är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 7 och 9.

Punkt 9 – Val av styrelseledamot

Valberedningen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om nyval av Ulf Henning till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att Ulf Henning väljs som styrelsens ordförande.

Om extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma att bestå av Ulf Henning, Alexander Guy, Johnny Bräster och Klaus Wiemers.

Noteras att Markus Hermanek avgått som styrelsens ordförande och ledamot av styrelsen. Information om Ulf Henning följer nedan.

Ulf Henning

Befattning: Ekonomidirektör i bolaget 2014-2020. Sedan 2021 arbetar Ulf som konsult i ekonomiska frågor och stöttar bolaget tills ny CFO är på plats.

Född: 1955

Andra uppdrag: Styrelseledamot i myFC AB. Extern firmatecknare i bolaget.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Extern firmatecknare i myFC AB.

Övrig erfarenhet: Ulf har lång erfarenhet från ledande befattningar i olika företag. Under perioden 2007-2012 arbetade han som CFO i eWork och var med om att börsintroducera bolaget på Stockholm OMX. Ulf har också arbetat inom MTG-gruppen där han under nio års tid var anställd som VD för ett av dotterbolagen. Ulf har styrelseerfarenhet från ett flertal dotterföretag till eWork. Ulf har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav i myFC: 266,285

Optionsinnehav i myFC: 113,904 optioner som maximalt kan ge 56,952 aktier

Oberoende i förhållande till myFC och dess ledande befattningshavare: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Förevarande beslut är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 7 och 8.

Handlingar inför extra bolagsstämman

Valberedningens fullständiga förslag framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos bolaget och på dess hemsida, www.myfc.se. Kopior av dessa handlingar kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på extra bolagsstämman.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 160 191 818. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på extra bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

myFC Holding AB (publ)

Stockholm i februari 2021
Styrelsen