News
Press Release

Komplettering till pressmeddelande för myFC Holding (publ) bokslutskommuniké januari - december 2017

Helåret januari – december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 337 Kkr (335)
 • Rörelseresultatet uppgick till -68,4 Mkr (-31,0)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,25 kr (-1,20)

Kvartalet oktober – december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Kkr (10)
 • Rörelseresultatet uppgick till -38,7 Mkr (-6,5)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,12 kr (-0,25)

Väsentliga händelser oktober – december 2017

 • Patent beviljade i Sverige och Kanada
 • MyFC påbörjar utvecklingsprojekt för att halvera vikten av räckviddsförlängaren LAMINA Range Extender
 • MyFC meddelar att JAQ Hybrid är färdig för leverans, men förväntar sig en försening i avrop från Telling
 • MyFC inleder förstudieprojekt med en ledande kinesisk smartphonetillverkare

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Skandia Fonder och Handelsbanken Fonder investerar i MyFC genom riktad nyemission
 • MyFC presenterar bränsleceller som ett reellt alternativ till batterier i energitäthet och tillverkningskostnad
 • MyFC får sin första kommersiella order för JAQ Hybrid

Bolagets årsredovisning för 2017 kommer att publiceras på bolagets hemsida den 10 maj 2017.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 17:55 CET.