News
Press Release

myFC genomför en riktad nyemission och emitterar teckningsoptioner

myFC stärker bolagets kapital med 33 miljoner kronor före emissionskostnader genom en riktad nyemission om 30 000 000 aktier. Bolaget emitterar även 4 900 000 teckningsoptioner till samma investerare, vilket kan inbringa ytterligare 7,35 miljoner kronor.

Den riktade nyemissionen till en internationell investerargrupp avser 30 000 000 aktier till en kurs om 1,10 kr per aktie, vilket ger en emissionslikvid om 33 miljoner kronor före emissionskostnader. Antalet aktier i bolaget kommer genom den riktade nyemissionen att öka från 174 790 218 aktier till 204 790 218 aktier, innebärande en utspädning om cirka 14,6 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Bolaget emitterar samtidigt 4 900 000 teckningsoptioner, utan kostnad, till investerargruppen. Varje teckningsoption ger 1 aktie till ett lösenpris av 1,50 SEK. Teckningsoptionerna kan inlösas från dagen då de är listade vid Bolagsverket till och med 2023-12-31. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna erhåller myFC 7,35 miljoner kronor och 4 900 000 aktier tillkommer, vilket skulle innebär en utspädning om ytterligare 2,3 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

– Efterfrågan på nya energilösningar ökar kraftigt och marknaden för  bränsleceller och vätgas är enorm. MyFC har visat att våra bränclecellsapplikationer kan fylla ett viktigt gap i energiförsörjningen. Jag är mycket nöjd med detta kapitaltillskott som förstärker bolagets möjligheter att ta en del av denna snabbt växande marknad, säger Ulf Henning, styrelseordförande för myFC.

– Den internationella investerargruppen är beredd att investera till en premie, vilket är ett tydligt besked på att vår unika teknik är konkurrenskraftig och att myFC har mycket goda framtidsmöjligheter, säger Michael Glantz, VD för myFC.

Bolagets arbete med långsiktig finansiering och därigenom möjliggörande av massproduktion fortsätter. MyFC arbetar nu med flera utvärderingsprojekt som, när de industrialiserats, är tänkbara kandidater för massproduktion och volymaffärer.

Både den riktade nyemissionen och emitteringen av teckningsoptioner är inom styrelsens bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2021. Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägare och där antalet aktier inte får överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade nyemissionen och emissionen av teckningsoptioner är att bolaget är i behov av finansiering och att de teckningsberättigade har förklarat sig villiga att investera i bolaget på villkor som bolagets styrelse bedömer är till förmån för bolaget. Detta sammantaget med att en riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process, talar för att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen är framförhandlad på armlängds avstånd med de teckningsberättigade. Emissionslikviden från nyemissionen samt utnyttjande av teckningsoptionerna avses komma att användas för vidareutveckling av kundprojekt och ökad försäljningstakt för att möta den snabbt växande vätgas- och bränslecellsindustrin.


Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-14 08:00 CET.