News
Press Release

myFC Holding AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2021

Helåret januari – december 2021

  •
Nettoomsättningen uppgick till 1,5 Mkr (0)

  • Rörelseresultatet uppgick till -31,7 Mkr (-48)

  • Resultat per aktie uppgick till -0,18 kr (-0,31)


Kvartalet oktober – december 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,4 Mkr (0)

  • Rörelseresultatet uppgick till -4,2 Mkr (-12)

  • Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,08)


Väsentliga händelser oktober – december

  • myFC får order på proof-of-concept-projekt för automatiserade lagerrobotar (AGV) från Porsche

  • myFC säkerställer finansiering för genomförandet av sina två proof-of concept-projekt

  • myFC skriver samarbetsavtal med Nilsson Energy – en leverantör av systemlösningar för vätgas

  • Patent från myFC blir godkänt av Europeiska Patentverket – elektrokemiskt manövrerad ventil optimerar bränslecellerna

  • myFC:s teknologi testas i ett RISE-projekt – inriktning på drivlinor för mindre elfordon


Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • myFC genomför en riktad nyemission och emitterar teckningsoptioner

  • Nordamerikansk satsning för myFC – med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten

  • Styrelseordförande Ulf Henning avsäger sig omval till styrelsen i myFC Holding AB (publ)


Kommentar från vd Michael Glantz:

”Under året har vi fortsatt att driva ett intensivt arbete för att skapa nya affärer med riktade marknadsinsatser i Europa och Asien. Detta arbete har hjälpt marknaden att förstå hur vår patenterade teknik är väl lämpat för applikationer inom våra huvudsegment, Soft Mobility och Intralogistik.

Försäljning av två utvecklingsprojekt har skett under året; ett inom Soft Mobility för en japansk tillverkare av cykelsystem och ett inom Intralogistik för Porsches logistikcenter i Leipzig. Dessa utvecklingsprojekt är instegsaffärer inom segmenten som vardera är en potentiell multimiljardmarknad för bränsleceller inom det effektspann där myFC’s erbjudande är som starkast. Denna typ av instegsprojekt är bevis på att tekniken är kommersiellt gångbar och har öppnat upp för ytterligare affärsprojekt.

Vi ser ett tilltagande intresse för vätgaslösningar i samhället, där Europa tar ledningen globalt. Tillgången på vätgas har mognat inom EU och det är en prioriterad fråga hos politiker, myndigheter och industri. Industriföretag ser redan idag att en investering i bränslecellssystem har en bättre total avkastning på investerat kapital (”Return on Investment – ROI”) jämfört med nuvarande lösningar.

Med tanke på allt det fokus som bränslecells- och vätgasindustrin får just nu, som en hållbar teknologi för energikonvertering och energilagring, kan vi konstatera att vindarna blåser i vår riktning och att bolaget befinner sig på en väldigt bra position.”


Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-25 08:00 CET.