News
Press Release

myFC Holding AB (publ) delårsrapport januari – juni 2019

Kvartalet april – juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 Kkr (0)
  • Rörelseresultatet uppgick till -107,5 Mkr (-24). Rörelseresultatet belastas av engångsnedskrivningar på 82,2 Mkr. (Nedskrivning av immateriella tillgångar på 75,1 Mkr och nedskrivning av obsolete lager på 7,1 Mkr.)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,37 kr (-0,34)

Väsentliga händelser april – juni

  • myFC:s nyemission inbringar 40 miljoner kronor
  • myFC Holdings styrelse utnämner Peter Friedrichsen till ny VD och koncernchef
  • myFC renodlar verksamheten efter strategisk översyn
  • myFC visar sin vätgasbaserade bränslecellsteknik under MWC Shanghai

Kommentar från vd Peter Friedrichsen:
” Under årets andra kvartal genomförde myFC en företrädesemission, jag tillträdde som VD efter en förändring i koncernledningen, och inför årsstämman den 11 juni informerade vi marknaden om slutsatserna från vår strategiska översyn av företaget. Denna strategiska översyn resulterade i ett antal vägval, där det mest omfattande beslutet var att lägga ner utvecklingen och försäljningen av våra egna konsumentprodukter. Vi fattade detta beslut för att försäkra oss om att vi har kapital som tar oss in i det tredje kvartalet 2020 utan kapitaltillskott. Med de åtgärder jag redogjort för tidigare har vi också en plan för detta. Arbetet med att implementera resultatet av vår strategiska översyn är nu i full gång och fortsätter under det tredje kvartalet. 

Under det andra kvartalet gör vi en engångsnedskrivning på 75,1 Mkr av immateriella tillgångar och en lagernedskrivning på 7,1 Mkr av obsolet material i myFC AB kopplade till de egna konsumentprodukterna. Nedskrivningen påverkar inte bolagets kassaflöde. Värdet på våra immateriella tillgångar när det gäller vår grundteknik kvarstår som tidigare.

Vår bränslecell är särskiljande, och möjligheterna med vår elektronik och mjukvara har överträffat mina förväntningar. Den kanske tydligast differentierande faktorn för vår teknik är att den erbjuder en mycket hög frihetsgrad för design, och värdet i det ska inte underskattas. Arbetet att definiera och artikulera detta i samverkan med våra kunder fortsätter nu med hög intensitet.”

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2019 kl. 08:00 CET.