News
Press Release

myFC Holding AB (publ) delårsrapport januari – mars 2019

Kvartalet januari – mars 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Kkr (180)
 • Rörelseresultatet uppgick till -24 Mkr (-19)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,34 kr (-0,53)

Väsentliga händelser januari – mars

 • myFC höjer energinivån i företagets bränslekort efter kemitekniska genombrott
 • myFC får sydafrikansk order på 2 000 JAQ Hybrid
 • myFC utvecklar smarta skal till smartphones
 • myFC beslutar om en företrädesemission om upp till 56 MSEK för offensiva satsningar inom integration av bränsleceller i smartphones och fordon
 • myFC avvecklar sin andel i samriskbolag och planerar ny struktur i Kina
 • myFC får beställning av JAQ Hybrid från svenska distributören RLVNT
 • myFC och kinesiska elbiltillverkaren Hozon Auto i förstudie för LAMINA REX
 • myFC och Gränges AB påbörjar gemensamt utvecklingsprojekt för LAMINA REX

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • myFC:s styrelse och koncernledning deltar i nyemissionen
 • myFC får tilläggsorder av JAQ Hybrid från Japan
 • myFC:s nyemission inbringar 40 miljoner kronor
 • myFC Holdings styrelse utnämner Peter Friedrichsen till ny VD och koncernchef

Kommentar från vd Peter Friedrichsen:
”Det finns få områden som just nu är så spännande och så aktuella som bränsleceller. Intresset för bränslecellsteknologin och hur den kan lösa våra samhällsutmaningar är enormt. Inom myFC finns människor som har arbetat med bränslecellsteknik under lång tid och som har både bred och djup kompetens. Detta är vårt utgångsläge.”

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 08:00 CET.