News
Press Release

myFC Holding AB (publ) delårsrapport januari – september 2020

Kvartalet juli – september 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 Kkr (0)

  • Rörelseresultatet uppgick till -11 Mkr (-18).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,07 kr (-0,16)

Väsentliga händelser juli – september 2020

  • Extra bolagsstämma beslutar om riktade nyemissioner
  • Ulf Henning slutar som CFO för myFC
  • myFC deltar i förstudie för utveckling av en hybridlösning med kombinerat batteri- och bränslecellssystem

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Riktade nyemissioner i myFC tillför 36 miljoner kronor och ett aktiefinansieringsavtal tecknat med Global Emerging Markets möjliggör ytterligare finansiering om 150 miljoner kronor

Kommentar från vd Michael Glantz:

Fordon för last-mile-leveranser har i grunden förändrat vår stadsmiljö. I varje gathörn syns budbilar, arbetsfordon, poddtaxibilar och elmopeder på tomgång. Dessa fordon brottas dels med räckvidd, men också drifttid. De kräver kontinuerlig drift för samtliga stödsystem – kylning av matvaror, logistiksystem, belysning och värme – och de kan av uppenbara skäl inte förlita sig på fossilbränslebaserade generatorer. Detta är perfekta use cases för myFC, och vårt stora fokus under det gångna kvartalet. Vi har utvärderat specifika kundapplikationer, inklusive lätta ellastbilar. Vi har definierat vårt system för varje fordons specifika användningsområde. Vi har kört simuleringar och skapat scenarier för varierande effekt- och energibehov. Och vi har nu tydliga business case för ökad drifttid, minskad nertid, och sänkt total cost of ownership för skiftet till ren, vätgasbaserad teknik. Vi kan minska batteristorleken med upp till 60-70% jämfört med den ursprungliga produktspecifikationen.  

Vi har fördjupat vår förståelse av cyklar. Vi möter ett stort intresse från de större cykel- och cykelkomponentstillverkarna och har aktiva engagemang med flera av dem. De ser stora fördelar med just vår bränslecells tunnhet, böjbarhet och modularitet. De flesta företagen i det här segmentet är aktiva på de asiatiska marknaderna, som ligger i framkant när det gäller vätgasinfrastruktur och där diskussionerna om kommersiella applikationer av bränsleceller och vätgas är mer mogna. Det är en attraktiv möjlig marknad för oss.

Den förstudie vi av Energimyndigheten utvaldes att delta i är i full gång. Studien inbegriper utveckling av en hybridlösning med hänsyn till elfordonsprestanda i kallare klimat. Arbetet har gett nya tekniska och kommersiella insikter när det gäller hur vår teknik passar i denna typ av applikationer och vi har fördjupat våra relationer till de övriga deltagarna. Studien är ett gott exempel på myndigheter som samverkar med mindre, högteknologiska företag som vårt för nya tekniklösningar. Jag är stolt över att så många av dessa företag är svenska.

De medel vi fått in i våra nyemissioner gör det möjligt för oss att ta vara på alla de möjligheter som nu öppnas. Jag vill tacka våra ägare för er tilltro till vår teknik och vårt erbjudande, vare sig ni är nya investerare eller om ni varit med länge. Att styrelse och ledning fortsätter att investera i företaget betyder mycket för mitt arbete att genomföra kommersialiseringen av myFC:s teknik, i enlighet med den riktning styrelse och ledning satt. När det bli aktuellt med en stor expansion, exempelvis flera parallella kundprojekt, har vi också säkrat möjligheten till ytterligare finansiering genom Global Emerging Markets.

En kommentar gällande Covid-19: vi möter samma utmaningar som alla andra. Diskussioner påverkas av att det inte går att träffas fysiskt och vissa beslutsprocesser tar förståeligt längre tid medan vi lär oss navigera detta nya normalläge. Men detta till trots har vi hittat hållbara sätt att bibehålla en hög aktivitetsnivå i vår verksamhet i en tid när marknadens intresse för vårt erbjudande ökar snabbt."


Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-13 08:00 CET.