News
Press Release

myFC:s bristande likviditet kommer att leda till konkursansökan

Enligt pressmeddelande den 27 juni 2022 från K Öhlin Holding AB har det rekommenderade kontanterbjudandet om 0,35 SEK per aktie i myFC Holding AB (publ) (”myFC” eller ”Bolaget”) som lämnades den 1 juni 2022 återkallats.

Som tidigare kommunicerats har myFC ett akut likviditetsbehov, bl.a. då den tidigare annonserade riktade emissionen inte blivit inbetald i tid. Bolagets kortfristiga lån förfaller till återbetalning den 30 juni 2022. Om ingen finansiering, om minst cirka 45 MSEK, inkommer avser styrelsen att denna vecka ansöka om att försätta Bolaget i konkurs.


Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-28 08:30 CET.