News
Press Release

Riktade nyemissioner i myFC tillför 36 miljoner kronor och ett aktiefinansieringsavtal tecknat med Global Emerging Markets möjliggör ytterligare finansiering om 150 miljoner kronor

  • De riktade nyemissioner som beslutades i juli förväntas stängas i november och kommer att ge 36 miljoner kronor före emissionskostnader
  • myFC säkrar ett aktiefinansieringsavtal om 150 miljoner SEK med Global Emerging Markets för ytterligare finansiering

Riktade emissioner

De riktade nyemissioner i myFC som beslutades vid en extra bolagsstämma den 6 juli håller på att avslutas. Bolaget räknar med att de nya aktierna kommer att registreras vid Bolagsverket före november månads utgång. Totalt 18 016 400 nya aktier emitteras till 2 SEK per aktie, vilket ger 36 miljoner SEK före emissionskostnader till Bolaget. De nya aktierna tecknas av nuvarande och nya investerare, inklusive ledande befattningshavare och styrelseledamöter. Efter genomförd nyemission är det totala antalet aktier i bolaget 174 757 818.

Markus Hermanek, styrelseordförande för myFC säger:
– Det gläder mig att få fortsatt förtroende från våra befintliga investerare och att kunna välkomna nya ägare till myFC. Vi har säkrat betydande medel för företaget under en exceptionell tid för de globala finansmarknaderna som utmanas av en pandemi och ett presidentval. Det är ett bevis på det kraftigt ökande intresset för myFC:s löfte om utsläppsfria lösningar och vätgasteknik.

Aktiefinansieringsavtal med Global Emerging Markets

Dessutom har man nått en överenskommelse med Global Emerging Markets (”GEM”), en Luxemburg-baserad alternativ fond, om en aktieteckningsfinansiering (the Share Subscription Agreement). Aktiefinansieringsavtalet gäller i tre år från och med detta datum.

Enligt aktiefinansieringsavtalet kommer Bolaget att kunna inbringa maximalt 150 miljoner kronor genom att genomföra en eller flera direktemissioner till GEM och genom att GEM vid ett eller flera tillfällen tecknar och betalar för nya aktier i Bolaget. Efter emissionskostnader kommer bolaget att ha tillgänglig finansiering om 147 miljoner kronor.

Bolagets avsikt är att sådana riktade aktieemissioner ska lösas av styrelsen med det bemyndigande som styrelsen beviljats av Bolagsstämman den 28 maj 2020 och bemyndiganden som förväntas beviljas styrelsen vid framtida Bolagsstämmor.

De nya aktierna kommer enligt aktiefinansieringsavtalet som huvudregel att utfärdas med 10% rabatt till genomsnittet av köpkurserna vid stängning under de femton handelsdagarna som följer på en begäran från Bolaget.

Vidare kommer företaget att utfärda 10 000 000 teckningsoptioner till GEM utan kostnad för GEM. Sådana teckningsoptioner ska utfärdas inom trettio dagar från genomförandet av aktiefinansieringsavtalet och kommer att utfärdas med det bemyndigande som styrelsen beviljades av Bolagsstämman den 28 maj 2020. Teckningsoptionerna gäller i tre år från registrering vid Bolagsverket och berättigar GEM att när som helst under en sådan treårsperiod teckna upp till 10 000 000 nya aktier i Bolaget till ett lösenpris om 3 SEK per ny aktie. Om marknadspriset på Bolagets aktier är lägre än 90% av lösenpriset på 3 SEK vid tolvmånadersdagen för registrering av teckningsoptionerna, ska lösenpriset justeras till ett belopp motsvarande 110% av marknadspriset för Bolagets aktier vid detta datum.

Vidare ska Bolaget i samband med att Bolaget skickar den första begäran till GEM enligt aktiefinansieringsavtalet utfärda ytterligare 12 000 000 teckningsoptioner till GEM utan kostnad för GEM, vilket berättigar GEM att teckna upp till 12 000 000 nya aktier i Bolaget. Sådana ytterligare teckningsoptioner ska utfärdas på samma villkor som de första 10 000 000 teckningsoptionerna.Enligt aktiefinansieringsavtalet kommer Bolaget att ha tillgång till betydande ytterligare finansiering för att stödja accelerationen av kommersialiseringen av dess kärnteknik och potentiellt tillverkning.

Om GEM-gruppen:
Global Emerging Markets ("GEM") är en alternativ investeringsgrupp om 3,4 miljarder dollar baserad i Paris, New York och Los Angeles. GEM hanterar en mängd olika investeringsmedel som fokuserar på tillväxtmarknader vilket ger gruppen och dess investerare en diversifierad portfölj av tillgångsslag som spänner över det globala privata investeringsspektrumet. Varje investeringsmedel har varierande grad av operativ kontroll, riskjusterad avkastning och likviditetsprofil. Familjen av fonder och investeringsmedel ger GEM och dess partners exponering för: Small-Mid Cap Management Buyouts, Private Investments in Public Equities (PIPEs) och utvalda riskkapitalinvesteringar.
 


Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-13 00:58 CET.