News
Press Release

Styrelseordförande avgår på egen begäran från myFC’s styrelse

Ulf Henning har på egen begäran valt att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot i myFC Holding AB och dess dotterbolag myFC AB respektive myFC Option och Kapital AB.

Ulf Henning har varit styrelseordförande sedan 3 mars 2021. Ulf har sedan tidigare annonserat att han inte ställer upp för omval utan lämnar på egen begäran sin post i styrelsen till förfogande. Styrelsen återkommer med information kring tillförordnad styrelseordförande samt kallelse till extra bolagsstämma för val av ny styrelseledamot.

Övrig styrelse och ledning tackar Ulf’s förtjänstfulla arbete i styrelsen.


Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-06 15:00 CET.