A revolutionary micro fuel cell technology, challenging the traditional way of thinking
myFC’s micro fuel cell technology addressing the hybrid relationship between fuel cells and batteries. Our technology adapts to the customer’s needs, putting the customer’s battery application in focus.
En revolutionerande mikrobränslecellsteknologi som utmanar det traditionella tankesättet
myFCs mikrobränslecellsteknologi adresserar hybridförhållandet mellan bränsleceller och batterier. Vår teknik anpassar sig efter kundens behov och sätter kundens batteridrivna produkt i fokus.
Thin and light
myFC micro fuel cell has a unique design that makes it thin and light. As a system that means that myFC Fuel Cell System usually is smaller and lighter than existing alternatives, independently if it is a larger battery or a traditionally stack design of a fuel cell.
TUNN OCH LÄTT
myFCs mikrobränslecell har en unik design som gör den tunn och lätt. Som ett system innebär det att vår teknik vanligtvis är mindre och lättare än befintliga alternativ, oavsett om det är ett större batteri eller en traditionell stackad bränslecell.
Scalable and modular
The scalable design is used to create Fuel Cell Modules, fully functional power units, that are possible to multiply into as large system as needed.
SKALBAR OCH MODULÄR
Den skalbara designen används för att skapa bränslecellmoduler, fullt funktionella energienheter, som är möjliga att multiplicera efter önskat behov.
Fuel cell battery hybrid
The myFC Fuel Cell System operates together with a battery in a hybrid solution which provides a reliable power system. It is an excellent combination, opening up for electric performance and life length optimization according to the intended use.
BRÄNSLECELL BATTERI HYBRID
myFCs bränslecellssystem fungerar tillsammans med ett batteri i en hybridlösning som ger ett tillförlitligt system. Det är en utmärkt kombination som öppnar upp för elektrisk prestanda och livslängdsoptimering enligt den avsedda användningen.
Flexible in shape and form
myFC fuel cells are flexible in shape and form and therefore easy to fit into almost any space in a product during design phase. We call it Freedom-in-Design™.
FLEXIBEL I FORM OCH utförande
myFCs bränsleceller är flexibla i form och utförande och därför lätta att passa in i nästan vilket utrymme som helst. Vi kallar det Freedom-in-Design™.
Built to fit every need
Byggd för att passa alla behov

Fuel Cell

Our micro fuel cell technology use hydrogen gas and transform it into clean power. It all starts with a single Proton Exchange Membrane (PEM) fuel cell with a patented open-end design. myFC LAMINA™ fuel cells are flexible in shape and form, offering unique product design advantages. Since the myFC design also uses passive air feed and comprise no conventual bi-polar plate it provides cost advantages and gives a less complicated manufacturing process.

Bränslecell

Vår mikrobränslecellsteknologi använder vätgas och omvandlar den till ren energi. Allt börjar med en enda Proton Exchange Membrane (PEM) bränslecell med en patenterad öppen design. myFCs LAMINA ™ bränsleceller är flexibla i form och utförande, och erbjuder unika designfördelar. Eftersom myFCs design använder passiv luftmatning och inte innehåller någon konventionell bipolär platta ger det kostnadsfördelar samtidigt som den ger en enklare tillverkningsprocess.

Fuel Cell Module

To become a Fuel Cell Module we multiply the number of fuel cells into an array and add our Fuel Cell Control system (FCC). In the fuel cell battery hybrid the FCC gets signals and communicate with the Battery Management System (BMS). The Fuel Cell Module is the smallest working unit that can be installed in a product.

Bränslecellsmodul

För att skapa en bränslecellsmodul multiplicerar vi ett antal bränsleceller till en vinge och lägger till vårt bränslecellkontrollsystem (FCC, Fuel Cell Control System). I vårt hybridsystem får FCC signaler och kommunicerar med Battery Management System (BMS). Bränslecellmodulen är den minsta fungerande enheten som kan installeras i en produkt.

Fuel Cell System

In order to reach desired power output and other system requirements, we simply multiply the number of Fuel Cell Modules into a tailor-made Fuel Cell System that is integrated into the product. By combining our Fuel Cell System with a battery, in a hybrid solution, we can leverage each technology’s advantages and balance out their disadvantages, offering our customers best possible electric performance.

Bränslecellssystem

För att nå önskad effekt och andra systemkrav multiplicerar vi helt enkelt antalet bränslecellsmoduler till ett skräddarsytt bränslecellssystem som är integrerat i produkten. Genom att kombinera vårt bränslecellssystem med ett batteri kan vi utnyttja fördelarna för varje teknik samtidigt som vi balanserar ut deras nackdelar och på så sätt erbjuda våra kunder bästa möjliga elektriska prestanda.

Fuel Cell
Our micro fuel cell technology use hydrogen gas and transform it into clean power. It all starts with a single Proton Exchange Membrane (PEM) fuel cell with a patented open-end design. myFC LAMINA™ fuel cells are flexible in shape and form, offering unique product design advantages. Since the myFC design also uses passive air feed and comprise no conventual bi-polar plate it provides cost advantages and gives a less complicated manufacturing process.
Bränslecell
Vår mikrobränslecellsteknologi använder vätgas och omvandlar den till ren energi. Allt börjar med en enda Proton Exchange Membrane (PEM) bränslecell med en patenterad öppen design. myFCs LAMINA ™ bränsleceller är flexibla i form och utförande, och erbjuder unika designfördelar. Eftersom myFCs design använder passiv luftmatning och inte innehåller någon konventionell bipolär platta ger det kostnadsfördelar samtidigt som den ger en enklare tillverkningsprocess.
Fuel Cell Module
To become a Fuel Cell Module we multiply the number of fuel cells into an array and add our Fuel Cell Control system (FCC). In the fuel cell battery hybrid the FCC gets signals and communicate with the Battery Management System (BMS). The Fuel Cell Module is the smallest working unit that can be installed in a product.
Bränslecellsmodul
För att skapa en bränslecellsmodul multiplicerar vi ett antal bränsleceller till en vinge och lägger till vårt bränslecellkontrollsystem (FCC, Fuel Cell Control System). I vårt hybridsystem får FCC signaler och kommunicerar med Battery Management System (BMS). Bränslecellmodulen är den minsta fungerande enheten som kan installeras i en produkt.
Fuel Cell System
In order to reach desired power output and other system requirements, we simply multiply the number of Fuel Cell Modules into a tailor-made Fuel Cell System that is integrated into the product. By combining our Fuel Cell System with a battery, in a hybrid solution, we can leverage each technology’s advantages and balance out their disadvantages, offering our customers best possible electric performance.
Bränslecellssystem
För att nå önskad effekt och andra systemkrav multiplicerar vi helt enkelt antalet bränslecellsmoduler till ett skräddarsytt bränslecellssystem som är integrerat i produkten. Genom att kombinera vårt bränslecellssystem med ett batteri kan vi utnyttja fördelarna för varje teknik samtidigt som vi balanserar ut deras nackdelar och på så sätt erbjuda våra kunder bästa möjliga elektriska prestanda.
Our contribution to an electrified future
Vårt bidrag till en elektrifierad framtid
We do proof of concepts
We provide services in the concept evaluation stage, delivering Fuel Cell Systems that fulfill our customers specific requirements and needs. We support our customers throughout the feasibility studies, business development stage and commercialization stages.
Vi gör proof of concepts
Vi tillhandahåller tjänster i konceptutvärdering, levererar bränslecellssystem som uppfyller våra kunders specifika krav och behov. Vi stöder våra kunder under hela förstudien, affärsutvecklingsstadiet och kommersialiseringsstadiet.
We are a technology solution provider
In close cooperation with our customers, we optimize the solution to comply with regulations and requirements. We adapt the Fuel Cell System to the product utilizing the full advantage of our Freedom-in-Design™.
Vi är en teknikleverantör
Vi jobbar nära våra kunder för att säkerställa att lösningen följer de uppsatta kraven och reglerna. Vi anpassar vårt bränslecellssystem till kundens produkt för att utnyttja fördelarna med vår Freedom-in-Design™.
We validate, implement and supply our Fuel Cell System
As a Technology Solution Provider, we support our customers in their implementation phase by testing, licensing and proofing and we are a committed supplier of a sustainable power solution, our Fuel Cell System.
Vi validerar, implementerar och levererar vårt bränslecellssystem
Som teknikleverantör stöder vi våra kunder i deras implementeringsfas genom testning, licensiering och säkerställning. Vi är en dedikerad leverantör av hållbar energilösning.
Getting in touch

Ta kontakt

For marketing and press related inquiries
Michael Perselius
Marketing Manager
För marknad och pressfrågor
Michael Perselius
Marknadschef
For business development related inquiries
Alexander Blomqvist
Head of Sales
För affärsrelaterade frågor
Alexander Blomqvist
Försäljningschef